ДогађајиЧишћење и уређење акумулационог простора за пријем поплавног таласа на Брани „Кудреч“

28.05.2021.

Акумулацијa „Кудреч 1“ спада међу најзначајније водне објекте на територији Смедеревска Паланка, па се због тога и налази у Оперативном плану за одбрану од поплава Републике Србије. Њеном изградњом на Кудречком потоку прихатају се воде са слива Кудречког и Пешићког потока који су бујичног карактера и који би у случају већих локалних падавина довели у опасност насељени део Смедеревске Паланке низводно од акумулације „Кудреч 1“. Из тог разлога Кудречки поток је један од значајнијих водотокова на територији општине Смедеревска Паланка.

Примарна и превасходна улога акумулације „Кудреч 1” је да заустави поплавни талас и спречи плављење Општине Смедеревска Паланка, њених грађана, стамбених и индустријских објеката, што се нажалост дешавало у претходном периоду. Очекивано, овом изградњом се зауставља и таложи велика количина наноса.

Истражним радовима ЈВП „Србијаводе“, осим оштећења на узводном лицу бране, узрокованих дугогодишњом експлоатацијом и осцилацијама у нивоу акумулације примећена је и запуњеност саме акумулације наносом. Геодетским снимком установљено је да акумулација нема капацитет који је имала пре више деценија, када је изграђена и да је потребно уклањање одређене количине наноса, како би се повећао акумулациони простор за прихват поплавног таласа. У складу са тим, а на основу Програма пословања ЈВП „Србијаводе“, у оквиру инвестиционог одржавања предвиђени су радови и планирана средства за радове на уклањању одређене количине наноса из приобалног дела. Такође, потребно је санирати и потпорни зид на десном боку акумулације, како не би дошло до појаве клизишта у зони тела бране.

На основу свега наведеног, а у складу са Законом о водама у циљу безбедног пражњења акумулације стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа постепено и контролисано ће испуштати воду из акумулације ради стварања услова предстојеће извођење планираних радова, са обавезом прађења низводне деонице, како не би дошло до изливања или запушења зацевљеног дела Кудречког потока, као и осматрања стања акумулације због опасности од појаве клизишта у зони језера или других непредвиђених околности.