Издата водна акта

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ издаје мишљење на пројекат експлоатације речних наноса у поступку издавања водне сагласности у складу са чланом 89. став 3. тачка 2) Закона о водама. Јавно водопривредно предузеће издаје извештаје о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе у складу са чланом 12. тачка 2) Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр. 74/10).

Члан 12. наведеног правилника прописује: „Захтев за издавање водне дозволе за објекте и радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола, поред података из члана 11. овог правилника, садржи и:

  • решење о издавању водне сагласности или водне дозволе;
  • извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе;
  • извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
  • главни пројекат или пројекат изведеног објекта;
  • извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта.“
Eвиденција предмета у поступку водних аката