Хитни санациони радови

Преглед опредељених и реализованих средстава за радове на обнови и санацији водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у току 2014. и 2015. године.

Hitni sanacioni radovi.pdf