ДогађајиНакнаде за одводњавање за 2023. годину умањују за 50% физичком лицу и предузетнику - власнику, односно кориснику земљишта и објеката на мелиорационом подручју одређеном у складу са законом којим се уређују воде

25.11.2023.

Изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, који је ступио на снагу 4. новембра 2023. године, прописано је да се накнаде за одводњавање за 2023. годину умањују за 50% физичком лицу и предузетнику - власнику, односно кориснику земљишта и објеката на мелиорационом подручју одређеном у складу са законом којим се уређују воде.

С обзиром на наведено, што се тиче плаћања накнада за одводњавање за 2023. годину, пољопривредници ће у наредном периоду добити нова решења у којима је утврђен износ накнаде за одводњавање за 2023. годину, који ће бити дужни да плате у року од 15 дана од дана достављања новог решења за 2023. годину. Ако пољопривредници не поступе по наведеном решењу, односно, не плате утврђени износ накнаде за одводњавање у остављеном року, на износ из тог решења ће се обрачунавати затезна камата.

Истим законом прописано је да наведена лица почев од 1. јануара 2024. године неће бити обвезници накнаде за одводњавање.