ДогађајиУчешће јавности- централни део процеса израде Плана управљања водама

25.08.2020.

Заштита и побољшање квалитета вода у рекама,језерима, побољшање квалитета подземних вода,као и приступ чистој пијаћој води, представљају кључне изазове са којима се суочава човечанство.Може се рећи да су проблеми којима су данас изложени водни ресурси последица људских активности, односно,прекомерног коришћења, загађења и неадекватног управљања.

Европска Унија је 2000. године донела акт- Оквирну директиву о водама, као оквир за свеобухватно регулисање области управљања водама, чија би имплементација требало да обезбеди добар статус свих вода.

Као држава која настоји да приступи Европској Унији, Република Србија је започела израду Плана управљања водама за период од 2021-2027.године. Централни део процеса израде Плана представља активно учествовање свих заинтересованих страна, односно свих корисника вода.

Са циљем информисања јавности о могућностима и начинима активног учешћа у процесу припреме и доношења Плана формулисан је Програм рада и дефинисане су мере за побољшање комуникације са заинтересованим странама.Наведени документ припремљен је од стране Републичке дирекције за воде, јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“,уз сарадњу са страним експертима ангажованих у оквиру твининг пројекта:„Подршка планирању политика у сектору управљања водама“.Овај пројекат представља партнерство Србије,Немачке,Аустрије и Холандије у области интегралног управљања водама и трајаће до октобра 2020. године.

У току је ревизија до сада извршених активности,као и рад на нацрту Плана. Поједини делови нацрта Плана и релевантни документи представљени су на конференцијама које су организоване у оквиру Твининг пројекта, док ће нацрт Плана бити представљен јавности и доступан за коментарисање почетком 2021. године. , са могућношћу достављања коментара у року од 6 месеци.

Укључивањем јавности у фазе процеса планирања, како током израде, тако и током доношења Плана управљања водама, може се доћи до рационалних решења којима ће се обезбедити заштита и одрживо коришћење вода. Такође, допринеће да све заинтересоване стране буду спремне за учешће у његовој имплементацији.