ДогађајиПочињу радови на чишћењу Чукаричког рукавца

22.11.2020.

У циљу решавања проблема у Чукаричком рукавцу, а на основу утврђеног чињеничног стања на терену, којим је констатован минималан протицај воде у рукавцу и на ушћу Топчидерке у рукавац, ЈВП „Србијаводе“ ће спровести радове на чишћењу корита Чукаричког рукавца од наталоженог муља и на тај начин омогућити протицај воде у рукавцу према реци Сави.

Санација десне обале реке Саве, у зони Чукаричког рукавца обухвата:
геодетско обележавање и снимање терена са израдом Елабората за извођење радова, као и ископ наноса пловним багером до пројективане коте.

Предвиђени радови на чишћењу корита Чукаричког рукавца од наталоженог муља биће започети у понедељак, 23.11.2020. године, са роком од 60 радних дана. У оквиру ових санационих радова обухваћена је и израда Елабората изведеног стања.

Поступајући по пријави грађана, извршено је и узорковање воде од стране Агенције за заштиту животне средине, којим је утврђена повећана концентрација амонијака и нитрата, а знатно смањена количина кисеоника као последица распада органских материја.

Како би се спречило поновно загађење овог подручја неопходно је утврдити ко су загађивачи. На основу чл. 98 Закона о водама („Службени гласник РС0“, бр. 30/10, 93/1,101/16, 95/18 др. закон) правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта или одлаже материје које могу загадити воду, дужно је да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или реципијент, делимично или потпуно одстрани као и да пречисти отпадне воде. Истим законом утврђено је да правно лице, предузетник или физичко лице дужно да постави уређаје за мерење и континуирано мери количине отпадних вода и да испитује параметре квалитета отпадних вода и њихов утицај на реципијент.

Дугорочно решење је могуће када се отклоне фактори загађења, изградњом уређаја за пречишћавање технолошких отпадних вода, као и решавањем проблема канализационог система.

У међувремену, како би се спречило будуће загађење Чукаричког рукавца, неопходно је да се, заједничким деловањем градских и републичких органа, утврде узроци загађења, односно ко су загађивачи и да им се наложи да предузму одговарајуће мере за спречавање или смањење загађивања реке. Такође, на основу извештаја водног инспектора, констатовано је да присуство бројних плутајућих објеката утиче на смањење протицајног профила у рукавцу, па је у складу са тим, потребно уклањање плутајућих објеката који су постављени супротно важећим Законима Града Београда.