ДогађајиОдржана обука за управљање хаваријским загађењима вода

21.10.2021.

У циљу јачања институционалних капацитета за управљање акцидентним, односно хаваријским загађењима вода спроведена је обука "Спровођење едукативног програма за побољшање знања и способности оперативних извршилаца укључених у спровођење реаговања у случају хаваријских загађења вода”.

Обука је одржана 19-20. октобра од стране "Јадранско едукативно - истраживачког центра за реагирања на изненадна онечишћења мора“ из Ријеке ,Хрватска у просторијама Центра за одбрану од поплава ЈВП „Србијаводе“. На обуци су присуствовали представници ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа који су укључени у спровођење мера реаговања у случају хаваријских загађења вода на сливовима река Саве и Дунава.

Првог дана обуке презентоване су теме које се тичу узрока изливања нафтних деривата, као најчешћих загађујућих супстанци при хаваријским загађењима, приказана су њихова својства и понашање при изливању и дат је осврт на осетљивост животне средине и ефекте које остављају на привреду и околину.

ЈВП „Србијаводе“ представиле су процедуре реаговања у случају загађивања вода или непосредне опасности од загађивања вода. У даљем наставку обуке приказани су циљеви реаговања, оперативно планирање, стратегије реаговања у случају изливања нафтних деривата, као и спровођење мера које укључују личну заштиту, здравље и сигурност оперативних извршилаца који учествују у акцији, смањивања и санацији загађења вода.

Учесници обуке упознати су са опремом која се користи за хаваријска загађења, као што су плутајуће бране за спречавање ширења нафтних деривата и скимери за механичко уклањање. С обзиром да постоје различите врсте опреме објашњено је како правилно одабрати одређену врсту опреме за специфично загађење, начин како се поставља и управља у датим ситуацијама.

Другог дана обуке приказана је употреба дисперзаната, упијача као потрошних средстава приликом чишћења водених површина, затим начин чишћења обала, привременог складиштења и превоз прикупљеног зауљеног отпада, чишћења опреме, одржавања и складиштења опреме.

Затим је уследио део практичне вежбе са демо опремом за реаговање: бране, скимери, упијачи.