ДогађајиОдржан низ састанака експертских група у окиру Међународних комисија

20.10.2022.

У претходном периоду одржан је низ састанака експертских група у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC) на којима су активно учествовали представници ЈВП „Србијаводе“.

Састанци група одржавају се 2 пута годишње, а на самом почетку сваког састанка усваја се записник и агенда. На 32. састанку експертске групе за учешће јавности (PP EG) који је одржан 15. и 16. септембра онлине, представљене су спроведене активности из претходног периода, а акценат је дат обележавању Дана Дунава, који представља интегрални део сарадње подунавских земаља.

Састанак групе за поплаве (FP EG) одржан је 21. и 22. септембра, а овом приликом национални експерти разменили су информације о раду сталне групе и дате су идеје о новим елементима за ажурирање нацрта PURP 2027 за слив Дунава.

На 28. састанку експертске групе за хидроморфологију (HYMO TG), који је одржан у Бечу, истакнут је значај хидроморфолошких притисака као један од најзначајнијих притисака које дефинише Оквирна директива о водама. Представници Републике Србије представили су пројекат - Пилот студија за оцену хидроморфолошких притисака и оцене ризика на водним телима са сливовима већим од 10 km2 у сливу реке Јадар.

28. и 29. септембра одржан је 36. састанак групе за притиске и мере (PM) и 17. састанак групе за нутријенте (NTG). Овом приликом истакнути су кључни резултати у вези са побољшаном улазном базом података и ажурираним емисијама широм слива.

Састанак APC EG групе, која се бави превенцијом и контролом загађења свих земаља које чине саставни део слива реке, Дунав одржан је од 13-14. октобра у Минхену у Немачкој. На састанку је главна тема била вођење, одржавање и тестирање DanubeAEWS (Аccident Emergency Warning System) система за упозорење који се заснива на преношењу информација у случају акцидента који доводи до прекограничног загађења.

У готово свим експертским групама ЈВП „Србијаводе“ има своје представнике и њихов задатак је усвајање препорука за побољшање квалитета вода, развој механизама за контролу поплава и акцидената, као и договарање стандарда у области емисија.