ДогађајиУ Будимпешти одржан „Kick-off“ састанак поводом пројекта Danube Water Balance

19.04.2024.

Поводом почетка реализације пројекта „Danube Water Balance“ одржан је први састанак са пројектним тимом у Будимпешти, где је ЈВП „Србијаводе“ водећи партнер заједно са представницима Мађарске, док партнерство на Пројекту покрива 14 земаља Конвенције о заштити реке Дунав.

Пројекат се финансира из Interreg фонда и кофинансира из фондова Европске уније и има за циљ да побољша ефикасност заједничког, прекограничног и међусекторског управљања водама у сливу реке Дунав.

Састанак су отворили Jenő Lábdy технички заменик директора Генералне дирекције за водопривреду Мађарске, Péter Kovács шеф одељења за управљање речним сливом и водама испред Министарства унутрашњих послова Мађарске и Gusztáv Csomor службеник Interreg програма за дунавски регион.

На састанку је дискутовано о пројектним активностима и плану рада, подели задатака, радних обавеза и одговорности, као и о очекиваним резултатима пројекта, a испред ЈВП „Србијаводе“ говорила је Наташа Милић, технички руководилац Пројекта.

Резултати Пројекта ће испоручити модел водног биланса за површинске и подземне воде за слив реке Дунав, тестиран у прекограничним подсливовима заједно са применом досадашњих и будућих климатских сценарија.

Пројекат ће подстицати побољшање управљања подацима и изградњу капацитета кроз припрему заједничког материјала за обуку, као и предлог решења за уштеду и задржавање воде у пољопривреди и индустрији, смањујући прекомерну експлоатацију подземних вода, а све у складу са циљевима ЕУ који се односе на циркуларну економију, укључујући поновну употребу воде.