ДогађајиХитно решење за поплављене делове Батајнице и Угриноваца

18.12.2021.

Услед великог прилива воде од атмосферских падавина и отапања снежног покривача, дана 14.12.2021.године уведена је ванредна одбрана од поплава унутрашњих вода на хидромелиорационом систему ХМС БГ С1 1, а дан касније и редовна одбрана на ХМС БГ С1 2. “Петрац”.

На локалитетима који нису повезани на каналску мрежу или где је она недовољног капацитета дошло је до плављења већих површина земљишта и угрожавања објеката у насељу Батајница и на другим местима.

Обзиром на ситуацију на терену, а у складу са одредбама Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава у насељима Батајница и Угриновци проглашена је ванредна ситуација.

У циљу што хитнијег решавања овог проблема и спречавања плављења објеката на територији насеља Шангај и Батајница, одржана је седница Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда са представницима Града Београда, ЈВП „Србијаводе“, представницима Инфраструктура железнице Србије и свих осталих релевантних институција, како би се предузеле све неопходне мере.

У складу са постојећом хидролошком ситуацијом и проглашеном ванредном одбраном стручне службе ЈВП “Србијаводе” и надлежног водопривредног предузећа спроводе 24 часовно дежурство на терену, као и на црпним станицама на подручју.

Обиласком каналске мреже утврђен је изузетно висок водостај у каналима и велике поплављене површине са тенденцијом изливања и на другим деоницама, што је условило спровођење интервентних радова и ангажовање механизације.

Ангажовани су багери на чишћењу канала Велики Бегеј на више локалитета, спроводе се радови на чишћење решетки на црпним станицама, на каналу КО Батајница у току је уклањање вегетације и уклањање замуљења, као и чишћење у зони пруге, где се велике површине налазе под водолежинама и где је угрожен и већи број домаћинстава која се налазе у близини пруге. Овим радовима евакуисана је вода са поплављених подручја и заштићени су угрожени објекти.

ЈВП ''Србијаводе'' ће извршити активности на ископу канала ради спровођења поплавних вода са дела територије КО Батајница и КО Угриновци.