ДогађајиСтање водостаја

16.12.2021.

Услед падавина знатног интезитета у претходним данима и топљења снега дошло је до пораста водостаја на водотоцима Тамнава и Уб чиме су се стекли услови за увођење редовне одбране од поплава на Водној јединици „Колубара Ваљево“ на сектору С.5. деоница С.5.4.

На основу актуелне хидролошке ситуације, неповољни хидрометеоролошки услови условили су повишене нивое воде у каналској мрежи, као и пораст нивоа подземних вода и испуњени су услови за увођење ванредне одбране на хидромелиорационом систему БГ С 1. Галовица на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“ и подручју „Доњи Дунав ХМС ДД3.1. на подручју Костолца.

Редовна одбрана од поплавних унутрашњих вода уводи се и на мелиорационом подручју БГ Д1 1. Панчевачки рит, мелиорационог подручја „Београд Дунав 1“ и на хидромелиорационом систему БГ С1 2. Петрац мелиорационог подручја „Београд Сава 1“.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спровођења прописаних оперативних мера.