ДогађајиОбилазак радова на брани са акумулацијом „Ариље- профил Сврачково“

14.04.2021.

На основу Закључка Владе Републике Србије, а на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, утврђено је да у име и за рачун Републике Србије ЈВП „Србијаводе“ врши инвеститорска права на реализацији пројекта „Изградња бране са акумулацијом Ариље- профил Сврачково“ уместо досадашњег носиоца инвеститорских права ЈПВ „Рзав“.

У циљу преузимања свих активности у циљу реализације пројекта одржан је заједнички састанак представника ЈВП „Србијаводе“ и ЈПВ „Рзав“, након чега је уследио обилазак радова на брани са акумулацијом „Ариље- профил Сврачково“.

Обзиром да је у питању дугогодишња инвестиција, за овај пројекат постоји урађена техничка документација на основу које је исходованa грађевинскa дозволa, што је представљало основ за почетак, али и наставак радова на изградњи објекта.

Ова акумулација биће намењена водоснабдевању већег дела Западне Србије, спречавању поплава, оплемењивању малих водотока током сушног периода и производњу електричне енергије.