ДогађајиУ току је решавање дугогодишњег проблема на каналу Ладовача у насељу Бусије

13.05.2024.

Због дугогодушњег проблема изливања канализације у каналску мрежу у насељу Бусије, у току је уређење канала Ладовача, а ове радове обишли су министарка заштите животне средине Ирена Вујовић и директор ЈВП „Србијаводе” Горан Пузовић.

Радови се спроводе у дужини од 1226 m и обухватају уклањање биљне вегетације из профила и са обала канала, измуљење наноса из канала, утовар шута и кабастог отпада из канала са одвозом на депонију. Такође, на овој локацији очишћене су и уклоњене дивље депоније како у каналу, тако и поред њега.

Канал Ладовача припада сливу хидромелиорационом систему канала Галовица и реципијент је канала Усињски. Одржавање канала је неопходно због регулације одвођења сувишних вода и нивелисања нивоа подземних вода на обрадивим површинама.

Овим радовима обезбедиће се бољи протицај у каналима и отклонити непријатни мириси због недостајуће комуналне инфраструктуре.