ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе” учествовали на међународном Симпозијуму „Наводњавање и одводњавање у светлу климатских промена

11.09.2020.

Међународни Симпозијум „Наводњавање и одводњавање у светлу климатских промена“ одржава се од 9- 11. септембра у Вршцу. Организован од стране Српског друштва за проучавање земљишта, Пољопривредног факултета Унивезитета у Београду, Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, овај научни скуп, посвећен оцени рањивости сектора (пољопривреде, водопривреде и шумарства) и предлогу мера прилагођавању на измењене климатске услове окупио је бројне стручњаке, као и научнике који се овом темом баве у свом научно- истраживачком раду. Изложено је преко 30 научно- стручних радова и осам предавања по позиву, чији су аутори дошли из земаља региона.

Вода представља најраспрострањенију супстанцу од виталне важности и због тога се свака промена у окружењу, па и климатска, веома брзо и непосредно одражава на воду, водне ресурсе и читав сектор вода. Те промене се пре све огледају у све већој неравномерности расположивих количина воде, исказане кроз кратке, али интензивне периоде великих вода, када потребна одбрана од штетних дејстава, и са друге стране, кроз дуге сушне периоде, када је тешко обезбедити захтеване количине воде за све кориснике.

На скупу су поред професора и истраживача високо образовних институција, учествовали и представници ЈВП „Србијаводе“, који су кроз излагање на тему „Развој наводњавања из вишенаменских брана и акумулација у Србији“, представили потенцијалне могућности система за наводњавање из 15 вишенаменских брана и акумулација, које се налазе на подручју Републике Србије. Суша, као природна непогода настала услед дефицита падавина у дужем временском периоду, узрокује бројне негативне последице и у сектору пољопривреде, водоснабдевања, енергетике, здравља, животне средине и другим делатностима. Према пројекцијама, сушни периоди у будућности ће, под утицајем климатских промена, бити интензивнији, учесталији и дуготрајнији. Анализом бројних могућности адаптације на услове измењене климе дошло се до закључка да је наводњавање најбоља опција. И у последње време велика пажња се посвећује развоју различитих сценарија наводњавања, ради испитивања његовог утицаја на продуктивност у садашњим и будућим климатским условима.

Након изложених радова одржана је панел дискусија о могућим начинима адаптације угрожених сектора. Сви учесници су се сложили да ће ситуација у погледу расположивих количина воде бити још неповољнија и да би се вода могла користити у будућности, већ сада се морају предузети одговарајуће мере. Неке од најзначајнијих су изградња вишенаменских акумулација као дела интегралних водопривредних система, смањење губитака у водоводним системима, повећање капацитета канализационих система, издрадња постројења за пречишћавање отпадних вода и др.