ДогађајиПостављање врећасте бране у Гаџином Хану

08.02.2022.

У Гаџином Хану данас је пуштена у пробни рад врећаста брана на Кутинској реци. Радови на постављању бране завршени су у децембру 2021. године.

Радови на регулисаном кориту Кутинске реке подразумевали су рушење устава, изградњу врећасте бране са пратећим објектима (темељ бране, слапиште, рибља стаза, манипулативни и водоводни шахт и доводни цевовод), израду нове и поправка старе обалоутврде од камена у цементном малтеру као и чишћење регулисане деонице од наноса у дужини од 500m.

На нерегулисаном делу Кутинске реке су извршени радови који су обухватили тарупирање, чишћење, ширење и формирање протицајног профила у дужини од 500m низводно од профила бране.

Ова брана је вишенаменски регулациони објекат чија је сврха да успостави миран режим течења на предметној деоници, те се тако може користити за риболов, рекреацију и друге спортске активности. Такође, при наиласку бујичних поплавних таласа, смањује кинетичку енергију воде.

Извођач радова је водопривредно предузеће „Водопривреда” Пожаревац. Вредност инвестиције износи око 30 милиона динара.