ДогађајиЗапочета израда Нацрта Плана управљања ризицима од поплава за период од 2021- 2027. године

06.08.2020.

Обавештава се заинтересована јавност да је Републичка дирекција за воде, као носилац посла, започела активности на изради нацрта планског документа - Плана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027 године (у даљем тексту ПУРП) у складу са одредбама Закона о водама ("Сл. гласник РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 –др. закон).

Планом управљања ризицима од поплава обезбеђује се управљање ризицима смањивањем могућих штетних последица поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности. Нацрт плана се израђује за територију Републике Србије по водним подручјима. Преиспитивање и новелирање ПУРП-а ће се вршити по истеку 6 година од његовог доношења. План управљања ризицима од поплава израђује се на основу карата угрожености и карата ризика од поплава.

Израда нацрта ПУРП-а се одвија у непосредној сарадњи са јавним водопривредним предузећима ''Србијаводе'' и ''Воде Војводине''.

Планирано је да нацрт ПУРП-а буде израђен до краја 2021. године.

За потребе израде нацрта ПУРП-а формирана је радна група која ће се током истог консултовати са заинтересованим странама и циљним групама. Радну групу чине представници Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа.

Оквирни садржај ПУРП-а:

1) закључци прелиминарне процене ризика од поплава и прегледна карта водног подручја на којој су уцртана значајна поплавна подручја;
2) карте угрожености од поплава и карте ризика од поплава и закључци изведени на основу карата;
3) опис одговарајућих циљева управљања ризицима од поплава;
4) списак мера и њихових приоритета за постизање циљева управљања ризицима од поплава;
5) опис одређивања приоритета и начина на који ће се пратити напредак у примени плана;
6) преглед предузетих мера јавног информисања и консултовања;
7) надлежни органи и предузећа за примену плана управљања ризицима од поплава;
8) опис процеса усклађивања са суседним државама као и са планом управљања водама.

Ближе инфромације се могу добити на следећим електронским адресама, са назнаком:
Нацрт Палана управљања ризицима од поплава за период 2021-2027.

- merita.borota@minpolj.gov.rs
- ivana.spasic@srbijavode.rs
- rmarcetic@vodevojvodine.rs