ДогађајиПочињу радови на изградњи система за наводњавање „Ресавска целина“ у Свилајнцу

04.04.2023.

Услед све већег утицаја климатских промена на развој наводњавања на подручју Републике Србије, започета је реализација пројекта „Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији-фаза 1”, који се финансира из кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD). Овај пројекат обухвата изградњу система за наводњавање на територији општина Свилајнац и Неготин.

Ресавска целина обухвата подручје дуж тока Ресаве, низводно од насеља Суботица, закључно са насељем Луковица, у општини Свилајнац и укупна површина која је предвиђена за наводњавање износи 1100 ha.

Уговор о извођењу радова закључен је између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе“ и конзорцијума Хидро-Тан и Водопривреда Пожаревац.

Пројектно-техничком документацијом овог система за наводњавање, дефинисан је и разрађен концепт развоја наводњавања који почива на комбинованом коришћењу вода два изворишта: подземним водама Ресавског алувијона којима је предвиђено наводњавање површине од око 330 ha и успореним површинским водама Ресаве којима ће се наводњавати око 700 ha.

Систем за наводњавање Ресавске целине састоји се од три подсистема, где се сваки понаособ снабдева водом из своје акумулације преко посебне црпне станице. Предвиђена је изградња три врећасте бране које би омогућиле акумулацију воде за наводњавање, а системи су формирани тако да буду приближних површина, при чему се са сваког преградног места захвата приближно иста количина воде. Пројектом су предвиђене рибље стазе на преградним местима, решетке на улазу у уливни цевовод, као и филтери који би штитили рибљу млађ.

Циљ пројекта је унапређење система за наводњавање и повећање отпорности земљишта на климатске промене, ради повећања приноса усева као и повећања одрживости квалитета пољопривредних производа.