ДогађајиЗАВРШЕТАК ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

30.01.2018.

Последице катастрофалних поплава, које су у периоду од 14. до 16. маја 2014. године погодиле слив реке Саве, а нарочито целокупан слив реке Колубаре, указале су на неопходност унапређења заштите од вода у сливу Колубаре. Иако је у последњих 20 година слив Колубаре више пута имао разорне поплаве (у новије време су поплаве у сливу Колубаре забележене 2001, 2006 и 2010. – посебно у сливу Тамнаве 1999, 2006 и 2009.), ове последње из 2014. године су биле изузетне по људским жртвама и великим штетама.
После спроведене одбране од поплава, у јуну 2014. године је покренут Државни програм обнове оштећених водних објеката и отклањања последица поплава. У оквиру овог Програма су извршена снимања трагова и последица поплава, што је омогућило израду студијских анализа и планске документације на основу које ће се унапредити заштита од поплава. У складу са тим донета је одлука о изради Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре са задатком да дефинише стратегију изградње система за заштиту од вода и циљем да се на основу резултата Студије усагласе планови просторног и привредног развоја јединица локалне самоуправе и планови државних инфраструктурних система.
Јула 2015. године Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ је започео израду Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре, према уговору склопљеним са Програмом Уједнињених нација за развој (United Nations Development Programme – UNDP).
Студија се односи на концепцију интегралне заштита од великих вода у сливу Колубаре, која обухвата: антиерозионо уређење слива, акумулисање вода у горњим деловима слива, формирање ретензионих простора, доградњу и реконструкцију објеката за одбрану од поплава. У том смислу, сви будући радови који утичу на режим вода или су изложени утицају вода требало би да буду део комплексног решење заштите од поплава у целом сливу Колубаре, са одговарајућим критеријумима степена заштите за насеља, инфраструктуру, индустрију и рударство, пољопривреду и друге рецепторе ризика.
У оквиру студије анализирају се решења и мере заштите од поплава у сливу Колубаре са техно-економског, социјалног и еколошког аспекта. Циљ студије је да се омогући израда плана управљања ризицима од поплава, како би се у сливу Колубаре контролисале и смањиле штетне последице поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привреду.
Уговором између UNDP и Института „Јарослав Черни“ је било предвиђено да се студија ради у 3 фазе: (1) Претходни извештај, (2) Прелиминарни извештај и (3) Завршни извештај.
Претходни извештај је имао за циљ да дефинише проблем, методологију израде Студије, програм и план активности. Урађен је у другој половини 2015. године и усвојен од стране Савета студије у децембру исте године. Садржи анализу постојећег стања, предлог концепције и основне елементе техничких решења унапређења заштите од вода у сливу Колубаре.
Прелиминарни извештај је обухватио све активности предвиђене Пројектним задатком и у складу са истим представља радну верзију Завршног извештаја. Савет студије је априла 2016. године прихватио Прелиминарни извештај и одобрио израду Завршног извештаја.
Иако је Прелиминарни извештај предат у року и прихваћен од стране корисника, UNDP није обезбедио средства за финансирање израде Завршног извештаја, тако да уговором предвиђене активности нису доведене до краја.
Крајем 2017. године, средства за завршетак студије, односно израду њене треће фазе, обезбеђена су кроз Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању програма управљања водама у 2017. години. Предмет треће фазе је израда Завршног извештаја Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре, у складу са усвојеним Прелиминарним извештајем, узимајући у обзир околности које су настале у међувремену, од марта 2016. године када је предат Прелиминарни извештај, до краја 2017. године. У наведеном периоду, у сливу Колубаре одвијале су се бројне активности на плану заштите од вода. Изграђени су и реконструисани неки објекти за заштиту од поплава, усвојана је одређена планска и техничка документација, урађени су годишњи планови за заштиту од поплава на нивоу локалних самоуправа итд.

У оквиру Завршног извештаја потребно је извршити следеће активности:

  • Ажурирање стања и приказа пројектних решења са свим планираним активностима из инвестиционог програма;
  • Приказ техничких решења на нивоу идејног пројекта ради имплементације у одговарајућу урбанистичко планску документацију;
  • Програм имплементације са: условима за израду планова детаљне регулације и урбанистичко техничке документације у складу са плановима просторног развоја;
  • Приказ графичких прилога на нивоу који је неопходан за имплементацију инвестиција кроз урбанистичко планску документацију.
Завршна обавеза пројектанта студије је израда посебног резимеа који ће садржати скраћени приказ резултата Студије, са акцентом на предлог динамике финасирања и реализације потребних инвестиција као и активности које је потребно спровести у циљу имплементације техничких решења у стратешку и планску документацију. Поред тога, у оквиру овог документа биће дат детаљан предлог неопходних радова и мера које треба да предузму сви релевантни субјекти на сливу Колубаре у циљу смањења ризика од будућих поплава.