ДогађајиЗаштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава и Саве

25.01.2018.

Постојећи систем за одбрану од великих вода Саве и Дунава, грађен је фазно, а остварени степен заштите одговара нивоима великих вода повратног периода једном у 100 године, без допунске заштитне висине.

  • Заштита Београда од високих вода Дунава и Саве обезбеђена је заштитним водним објектима – обалоутврдама, кејским зидовима у централној урбани зони и насипима, као и насипима ван градске зоне - у укупној дужини од 32,03 км.
  • Заштитни објекти које штите директно градско подручје, чини одбрамбену линију дужине 21,38 км.
Критеријуми за заштиту подручја Београда од поплава утврђени су у Мастер плану Београда до 2021. године ("Службени гласник града Београда" број 27/2003, 25/2005, 34/2007). Према овом акту, Београд треба заштитити од великих вода повратног периода једном у 200 година, уз додатну заштитну висину за велике воде повратног периода једном у 1000 година, што је у складу са Националном Стратегијом управљања водама (2017).

Више информација можете пронаћи у флајеру.