ДогађајиTaiex радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде

22.09.2018.

Taiex радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде, организована у сарадњи Европске комисије са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије одржана је 18. и 19. септембра 2017. године у Београду.
Циљ радионице је подизање капацитета ресорног министарства, јавних предузећа и институција укључених у анализу притисака и утицаја. Предвиђено је да фокус буде на методологији за одређивање отицаја са различитих површина, на прорачуну притисака од пољопривреде и хидроморфолошких промена на површинске и подземне воде. Посебна пажња је била посвећена методологији за процену статуса површинских и подземних вода, укључујући теоријски део и дискусију свих присутних.
Радионицу је отворила в.д. директорка Републичке дирекције за воде Наташа Милић, поздравним говором у коме је нагласила значај ове радионице за израду Плана управљања водама за водна подручја, који ће бити усвојен 2021. године.
Представници ЈВП Србијаводе су приказали шта је до сада урађено на изради Плана управљања водама на сливовима од 10-100км2, на примеру слива реке Нишаве.
Милица Марковић је приказала и објаснила на који начин је урађена идентификација сливова и водотокова, одређивање типологије, делинеација водних тела и прелиминарна класификација површинских вода.
Бранка Поповић је презентовала идентификацију притисака: утицаје тачкастих загађивача, податке о коришћењу земљишта, хидроморфолошке притиске. Представила је методологију коришћену за прорачун притисака, развијену од стране Института Јарослав Черни, као и податке који су коришћени за прорачун на сливу Нишаве.
Драгана Нинковић из Института Јарослав Черни је представила шта је урађено претходних година на сливовима већим од 100км2 и подземним водама на примеру слива реке Нишаве.
Првог дана своје презентације су одржали Марко Остоић из Венето регионалне агенције за заштиту природне средине (Захтеви ОДВ - Најбољи примери из земаља чланица ЕУ) и Франческо Фусто Регионална агенција за заштиту природне средине у Калабрији (Методологија за одређивање отицаја са различитих површина - Хидро метеоролошка мрежа за мониторинг, Хидролошко моделирање и примена).
Другог дана је Дарко Барбалић из Хрватских вода одржао три презентације: Рачунање притисака на површинским и подземним водама од пољопривреде, Процена утицаја хидро морфолошких притисака и Одређени аспекти у планирању процене утицаја притисака.
Горажд Урбанчић са Института за воде Републике Словеније је одржао две презентације: Еколошка процена река и језера - елементи биолошког квалитета и Анализа притисака и утицаја површинских вода - како проценити ризик да водна тела неће испунити захтеве ОДВ.
Радионица је завршена отвореном дискусијом свих учесника.