ДогађајиЗаштита насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока

22.09.2018.

Поплавни догађај у марту 2016. године потврдио је оправданост да се хитно приступи дугорочном решавању проблема заштите овог подручја од поплава.

  • Приоритет је дат хитним радовима на санацији заштитних водних објеката, којим ће се формирати систем објеката дуж Бјелице и притока за заштиту насеља и индустијске зоне (1/а Фаза).
  • У наредној фази планирана је заштита насеља Ђераћ (1/б Фаза).
  • Дугорочна заштита подручја оствариће се изградњом система заштитних објеката, брана и ретензије у сливу Западне Мораве, Бјелице и притока.
На иницијативу Општине Лучани и ЈВП „Србијаводе“, Влада Србије је донела Уредбу о државном програму хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока (27.10.2016.), Уредбом су одређени субјекти који су задужени за спровођење заштитних мера:

  • Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је у сарадњи са Институтом „Јарослав Черни“, извршило експертску анализу поплавних таласа и у складу са усвојеном концепцијом дугорочног решења заштите Лучана од поплава и израдило Пројекат хитних радова.
  • Општина Лучани је реализовала активности за отклањање ризика који утичу на ефикасно извршење радова (имовинско правни односи, укрштања са инфраструктуром и инсталацијама, позајмишта, локације за градилиште).
  • У складу са Уредбом Владе, у јануару 2017. године окончане су процедуре избора извођача и радови су званично започети 14. фебруара 2017.године.
Детаљније овде.