ДогађајиОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

30.01.2018.

На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, објављује: Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Оглас о давању у закуп водног земљишта