ДогађајиЕксплоатација речног материјала из корита Западне Мораве

20.05.2021.

Поводом експлоатације речног материјала из корита Западне Мораве, а након инспекцијске контроле водопривредног инспектора донето је Решење којим се извођачу радова на изградњи ауто-пута Е-763, деоница: Прељина – Пожега налаже да обуставе радове на експлоатацији речног шљунка из Западне Мораве док се не прибаве неопходна документа за извођење истих.

Након изласка инспекције на терен, ЈВП “Србијаводе” је наложило да се корито реке врати у првобитно стање, како се не би угрозио водни режим услед изнадпросечних падавина и повећања водостаја река.

Ради побољшања водног режима реке Западне Мораве, заштите и функционалности бране Парменац, првенствено за водоснабдевање и заштиту од поплава потребно је чишћење акумулационог простора. Нанос, односно материјал из акумулационог простора ће се користити у сврху реализације пројекта од посебног значаја за Републику Србију- изградњу инфраструктурних објеката на деоници аутопута Чачак- Пожегa.

Овим радовима ће се истовремено и чистити акумулациони простор од засипања, што ће омогућити да се, након изградње система за наводњавање пољопривредних површина у Пријевору, Трбушанима и околним селима, вода из ове акумулације користи за ту намену.

Радови на изградњи система за наводњавање су у току, са роком завршетка у наредних годину дана, након чега ће бити омогућена интензивна пољопривредна производња на преко 650ha воћарских и повртарских површина у горе наведеним селима.

Свака акумулација се временом засипа нанетим материјалом, а обзиром да смо у претходних седам година имали неколико поплавних таласа, акумулациони простор је значајно смањен.

То захтева периодично одржавање и чишћење од наноса. Последње делимично чишћење извршено је пре 10ак година.

Сврха уклањања наноса је првенствено заштита бране и одржавање њене функционалности, како за водоснабдевање тако и за одбрану од поплава, а у блиској будућности и за наводњавање.

За предметне радове се припрема техничка документација којом ће се дефинисати сви технички параметри и на основу којих ће се спровести одговарајућа законска процедура.