ДогађајиУ Палати Србија одржана је прва Конференција заинтересованих страна у изради Плана управљања водама на територији РС за период 2021-27.године (План), основног инструмента за управљање водама за достизање доброг статуса свих вода

18.12.2019.

Израда Плана представља сарадњу доносилаца одлука, надлежних органа, експерата, стручне и шире јавности на анализи тренутног стања, оцени статуса вода и дефинисању програма мера за шестогодишњи плански период које ће, у перспективи, омогућити достизање постављених циљева животне средине.

Конференцију је отворила в.д. Директорка МПШВ-РДВ г-ђа Наташа Милић, док су о динамици израде Плана и о документу презентације одржали представници МПШВ-РДВ. На конференцији је представљен документ- Значајна питања управљања водама који представљају тематски оквир Плана и основу за одређивање програма мера и изазове на путу постизања циљева, који је доступан јавности на коментарисање на сајту РДВ од октобра 2019 до априла 2020. Као значајна питања за сливове на територији Републике Србије препознати су:

- органско загађење површинских вода
- загађење површинских вода нутријентима
- загађења површинских вода хазардним супстанцама
- хидроморфолошке промене
- притисци на количину и квалитет подземних вода,

док су као повезана питања дефинисани законски и институционални оквир и извори финансирања у сектору управљања водама, климатске промене, управљање седиментом и инвазивне врсте.

Представници ЈВП „Србијаводе" који су учествовали у изради документа о значајним питањима у интерактивној дискусији са у форми „World cafe"-a са учесницима конференције, прикупили су коментаре на документ и препоруке за његово ажурирање. У финалу конференције у заједничким презентацијама ЈВП „Србијаводе" и ЈВП „Воде Војводине" презентовани су резултати дискусија.

На Конференцији је било присутно више десетина представника инстутиција, невладиног сектора и академске заједнице који су на различите начине заинтересовани за израду Плана и имплементацију програма мера.