ДогађајиОбјављени Извештаји 4. заједничког истраживања реке Дунав (JDS4)

17.08.2021.

Током 2019. и 2020. године, у координацији са Секретаријатом Међународне комисије за заштитиу реке Дунав (ICPDR) реализовано је Четврто заједничко истраживање реке Дунав (The Joint Danube Survey 4 – JDS4) представљено у две публикације. У истраживању је учествовало више стотина научника и разних других учесника подунавских земаља. Заједничко истраживање реке Дунав представља најобухватнији истраживачки мониторинг површинских вода на свету, а спроводи се сваке шесте године.

У циљу постизања доброг статуса, као једног од основних циљева Оквирне директиве о водама (WFD) заједничко истраживање реке Дунав врши усклађивање процеса мониторинга вода у свим дунавским земљама. На целом сливу реке Дунав, међународни тимови одлазили су до утврђених локација како би узимали узорке и вршили мерења разних параметара статуса - загађења, биодиверзитета, садржаја пластике и радијације.

Истраживање је као резултат дало иновиран приказ статуса вода на целокупном сливу реке Дунав, укључујући одговоре на питања колико хемијских супстанци је доспело у воде, колики број риба живи у сливу реке Дунав, која количина микропластике се налази у реци Дунав и његовим притокама и да ли заиста има лососа у Дунаву?

Циљ прикупљања резултата током ових истраживања није да замени национални мониторинг који се у свакој држави појединачно користи приликом процеса процене еколошког и хемијског статуса, већ да се користи у својству базе података, са једне стране, приликом усаглашавања метода за процене на целом сливу, а са друге стране, приликом нове приоритизације специфичних загађивача на сливу реке Дунав.

Анализом резултата закључено је да су, у односу на JDS3, многи проблеми до сада отклоњени. Међутим, предстоји још доста посла. Поред тога, одређени фактори, као што су микропластика или еДНА, први пут су током овог истраживања мерени, тако да ће њихово праћење бити могуће тек након спроведеног 5. истраживања - JDS5.

Резултате спроведеног JDS4 можете погледати и преузети на следећем линку:
https://www.icpdr.org/main/press-release-jds4-reports-published-most-comprehensive-river-survey-world-two-publications