ДогађајиПроглашава се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „САВА- ШАБАЦ“

02.01.2021.

На основу актуелне хидролошке ситуације и стања заштитних водних објеката уводи се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „САВА- ШАБАЦ“ на деоницама дужине 39,31 km.

Измерени водостај на меродавном водомеру Шабац (р.км 106+280) је 402cm.

Због тенденције раста водостаја службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа пратиће кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама. Такође обавештени су надлежни органи општине, комунална предузећа и Штаб за ванредне ситуације како би могли правовремено да делују у циљу одбране од поплава и ангажују потребна материјална средства и људство.