ДогађајиОбавештење о почетку извођења истражних радова на брани „Голи Камен”

01.11.2021.

У циљу реализације хитних истражних радова на процуривању прелива и брзотока у левом боку бране „Голи Камен“, у среду 3.11.2021.године ЈВП “Србијаводе” ће почети са контролисаним испуштањем воде из акумулације и прогласити ванредну одбрану од поплава на Водној јединици „Западна Морава-Чачак”, сектору М.13 која ће бити на снази до завршетка истражних радова.

Као последица ванредних хидролошких околности у првој половини 2018. године на брани и акумулацији Голи Камен дошло је до појачаног истицања воде на дренажним цевима испод бетонског дна брзотока, што је и условило потребу за извршење хитних истражних радова.

Испуштање воде из акумулације ће се вршити до коте 534 mnm, према предложеном динамичком плану Института за водопривреду „Јарослав Черни“.

За потребе извођења наведених радова користиће се боје које нису опасне по здравље људи, животињског и биљног света, те постоји могућност појава истих у водотоковима низводно од бране и акумулације.