ДогађајиЈВП "Србијаводе" активни учесници пројекта „IED Serbia“ - имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији

26.11.2018.

Пројекат „IED Serbia“ - имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији представља наставак пројекта “Имплементација ИППЦ/ИЕ директиве у постројењима за интензиван узгој живине и свиња” (ИППЦ фарме), који је трајао у периоду април 2015 - март 2017. године. Пројекат финансира Краљевина Шведска преко своје Агенције за развојну сарадњу (СИДА), док у Србији пројекат води Центар за чистију произодњу Технолошко-металуршог факултета у партнерству са МЗЖС.
Основи циљ пројекта, који ће трајати 30 месеци, је подршка надлежним органима и оператерима у Републици Србији, кроз свеобухватну анализу мера које је потребно спровести за пуну имплементацију Директиве. Кроз пројекат се планира ревизија постојећег Специфичног плана за имплементацију Директиве, израда регистра нових оператера и техничка подршка постојећим да се ускладе са захтевима Директиве у поступку прибављања интегрисаних дозвола и имплементацији БАТ техноогија. ЈВП „Србијаводе“ препознате су као институција од значаја за пројекат с обзиром да су један од надлежних органа у Републици Србији за издавање водне дозволе која је један од корака, односно неопходан услов, за издавање интегрисане дозволе. Представници ЈВП „Србијаводе“ активно учествују у пројектним активностима, ширећи знање, проширујући области експертизе и успостављајући интеринституционалну сарадњу са другим институцијама од значаја на Пројекту. У оквиру техничке подршке Пројекта биће израђени приручници за потрошњу воде и енергије, промовисане смернице за управљање споредним производима у оквиру прехрамбене индустрије као и састављено 10 нацрта интегрисаних дозвола за одабрана постројења, које ће укључити и захтеве и ограничења за захватање, коришћење и испуштање отпадних вода, који се прописују водом дозволом.