КАРТЕ УГРОЖЕНОСТИ И КАРТЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
У складу са Законом о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-и др.) управљање ризицима од штетног дејтва вода обухвата израду прелиминарне процене ризика од поплава, израду карата угрожености од поплава и карата ризика од поплава као и израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава.

Карте угрожености и карте ризика од поплава израђује јавно водопривредно предузеће за територију своје надлежности за период од шест година, након чега се врши преиспитивање и ажурирање карата.

Карте се израђују за значајна поплавна подручја утврђена Прелиминарном проценом ризика од поплава.

У циљу упознавања јавности, карте су јавне и могу се видети н на интернет порталима Реубличке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“.

Карте угрожености од поплава приказују податке о граници досезања поплаве за различите повратне периоде као и класе дубина воде.

На картама ризика од поплава су приказане могуће штетне последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Карте су рађене у различитим временским периодима и предствљају резултат три пројекта описаних у наставку. Пројекти су рађени у различитим временским периодима, са различитим квалитетом података и подлога.

Карте угрожености и карте ризика од поплава су израђене за потребе израде плана управљања ризицима од поплава и нису предвиђене за коришћење у друге сврхе.


КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКАТА:

Danube FloodRisk Project

Задатак DanubeFloodRisk пројекта је био израда карата угрожености и карата ризика од поплава за реку Дунав, у коме су учствовале земље чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River / ICPDR). Израђени су Атласи у размери 1:100 000. Карте су израђене 2012. године.
http://www.icpdr.org/main/activities-projects/danube-floodrisk-project
https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/dfrmp2015-map1_hfs.pdf


SoFPAS in Serbia (Study of Flood Prone Areas in Serbia - Phase 1)

Пројекат SoFPAS 1 је обухватио израду карата угрожености и карата ризика од поплава на:

  • левој и десној страни реке Дунав између београдске општине Земун (km 1175) и узводног краја клисуре Гвоздене капије (km 1040), укључујући и делове града Београда дуж Дунава, односно општина Земун, Нови Београд, Стари Град, Палилула и Гроцка
  • подручја на већим рекама у сливу Велике Мораве.

Пројекат израде карата угрожености и карата ризика од поплава у трајању од 15. марта 2010. године до 14. марта 2012. године је реализован уз подршку ЕУ Програма за Републику Sрбију, ИПА 2007.


Пројекат ИПА 2014-2020 Flood recovery Serbia

У оквиру реализације Програма предприступне помоћи ИПА 2014, Специјална мера за обнову након поплава и управљање ризиком од поплава – Србија'' средствима донације у складу са Споразумом о имплементацији донације ЕУ у вези Националног програма за управљање ризиком од елементарних непогода Републике Србије, закљученог између Канцеларије за управљање јавним улагањима у име Владе Републике Србије и Светске банке – Међународне банке за обнову и развој /Међународно удружење за развој), у компоненти 2. је предвиђена израда карата угрожености и карата ризика од поплава.

Имплементацију пројекта је вршила канцеларија Светске банке у Београду, а координацију Канцеларија за управљање јавним улагањима. Министарство пољопривреде, шумартва и водопривреде - Републичка дирекција за воде и Јавна водопривредна предузећа су крајњи корисници резултата компоненте пројекта израде карата угрожености и карата ризика од поплава.

Овим пројектом је обухваћена израда карата угроженостии карата ризика од поплава за преостала значајна поплавна подручја у Србији. (74 значајно поплавна подручја).


УПУТСТВО:

У табели, су наведени називи значајно поплавних подручја дефинисани у Прелиминарној процени ризика од поплава за територију Републике Србије (2019).

За наведена значајна поплавна подручја су дати линкови за преузимање карте угрожености и карте ризика од поплава.


НАПОМЕНА: Црвена поља означавају да су карте тренутно у изради.

Редни број Водоток Значајна поплавна подручја Карте угрожености од поплава Карте ризика од поплава
1 Дунав од границе са Републиком Бугарском до бране ХЕ „Ђердап 2“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
2 Дунав кроз Голубац и узводно до границе са Мађарском Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
3 Тимок целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
4 Бели Тимок целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
5 Црни Тимок од састава са Белим Тимоком до и кроз Гамзиградску Бању У изради У изради
6 Трговишки Тимок од састава са Сврљишким Тимоком и узводно кроз Књажевац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
7 Сврљишки Тимок од састава са Трговишким Тимоком и узводно кроз Књажевац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
8 Сврљишки Тимок кроз Сврљиг Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
9 Јасеничка река од ушћа до ушћа Дупљанске реке Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
10 Пек од ушћа до и кроз Волују Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
11 Млава од ушћа до и кроз Лесковац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
12 Млава и Тисница* кроз Жагубицу У изради У изради
13 Бусур од ушћа до бране „Бусур“ У изради У изради
14 Витовница од ушћа до и кроз Аљудово Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
15 Нера на заједничком сектору са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
16 Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (Хс ДТД) од ушћа до улива Тамиша Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
17 Караш од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
18 Вршачки канал и Марковачки поток од ушћа Вршачког канала до бране „Велико Средиште“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
19 Моравица (Вршац) од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
20 Ројга од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
21 Брзава од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
22 Тамиш од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
23 Тиса од ушћа до границе са Мађарском Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
24 Канал Бегеј (Хс ДТД) од ушћа до Канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (Хс ДТД) Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
25 Пловни Бегеј (Хс ДТД) од ушћа до границе са Румунијом У изради У изради
26 Стари Бегеј од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
27 Златица од ушћа до границе са Румунијом Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
28 Сава од ушћа до границе са Републиком Хрватском Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
29 Топчидерска река од ушћа до ушћа потока Паланка Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
30 Баричка река* од ушћа до и кроз Барич Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
31 Колубара целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
32 Тамнава од ушћа до и кроз Коцељеву Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
33 Уб од ушћа до пута Уб-Коцељева Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
34 Грачица* од ушћа до и кроз Уб Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
35 Турија од ушћа до Венчана Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
36 Бељаница од ушћа до Бељине Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
37 Барајевска река од ушћа до ушћа Дубоког потока Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
38 Баћевачка река* од ушћа до Гунцата Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
39 Враничина* од ушћа до Јабучја Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
40 Лукавица од ушћа до и кроз Лазаревац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
41 Пештан од ушћа до и кроз Рудовце У изради У изради
42 Љиг од ушћа до и кроз Љиг Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
43 Топлица (Мионица) од ушћа до и кроз насеље Врујци Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
44 Рибница (Мионица) од ушћа до и кроз Мионицу Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
45 Љубостиња од ушћа до Рађевог села Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
46 Обница од ушћа до узводно од Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву У изради У изради
47 Босут од ушћа до границе са Републиком Хрватском Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
48 Дрина од ушћа до бране „Зворник“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
49 Јадар од ушћа до и кроз Осечину Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
50 Ликодра, Чађавица* и Кржава* кроз Крупањ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
51 Љубовиђа од ушћа до и кроз Љубовију Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
52 Пилица од ушћа до и кроз Бајину Башту Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
53 Лим од ушћа Увца до бране „Потпећ“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
54 Лим кроз Пријепоље и узводно до и кроз Бродарево Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
55 Грабовица кроз Сјеницу Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
56 Велика Морава целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
57 Језава од ушћа до пута Осипаоница-Пожаревац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
58 Раља од ушћа до и кроз Умчаре Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
59 Јасеница од ушћа до и кроз Јарменовце Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
60 Кубршница целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
61 Велики Луг од ушћа до Ђуринаца Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
62 Милатовица* од ушћа до ушћа Мисаче Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
63 Ресава од ушћа до манастира Манасија Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
64 Рача од ушћа до Адровца Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
65 Лепеница (Крагујевац) од ушћа до Драгобраће Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
66 Угљешница од ушћа до и кроз Крагујевац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
67 Белица од ушћа до Белице Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
68 Лугомир целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
69 Жупањевачка* од ушћа до и кроз Жупањевац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
70 Дуленска од ушћа до и кроз Дулене Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
71 Раваница од ушћа до и кроз Ћуприју Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
72 Црница од ушћа до и кроз Забрегу Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
73 Каленићка од ушћа до и кроз Доњи Крчин Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
74 Јужна Морава целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
75 Моравица (Алексинац) од ушћа до и кроз Сокобању Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
76 Нишава од ушћа до Димитровграда Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
77 Топлица (Дољевац) од ушћа до Куршумлије Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
78 Пуста река (Дољевац) од ушћа до бране „Брестовац“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
79 Јабланица (Лесковац) од ушћа до и кроз Лебане Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
80 Шуманка од ушћа до Клајића Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
81 Ветерница од ушћа до бране „Барје“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
82 Власина од ушћа до Бољара Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
83 Лужница (Бабушница) од и кроз Љуберађу до и кроз Бабушницу Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
84 Трновачка река* од ушћа до и кроз Велики Трновац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
85 Биначка Морава од састава са Моравицом (Бујановац) до Лучана Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
86 Моравица (Бујановац) од ушћа до Ослара Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
87 Пчиња кроз Трговиште Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
88 Западна Морава целим током Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
89 Расина од ушћа до бране „Ћелије“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
90 Гружа од ушћа до бране „Гружа“ Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
91 Чемерница од ушћа до Доње Ракове Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
92 Дичина од ушћа до и кроз Брђане Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
93 Деспотовица од ушћа до и кроз Горњи Милановац Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
94 Бјелица од ушћа до и кроз Вичу Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
95 Моравица (Ариље) од ушћа до и кроз Ивањицу Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
96 Велики Рзав од ушћа до ушћа Малог Рзава Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
97 Ђетиња од ушћа до Севојна Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
98 Скрапеж од ушћа до и кроз Косјерић Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
99 Лужница (Пожега)* од ушћа до Лелића Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
100 Ибар од ушћа до Ибарске клисуре Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP
101 Рашка и Јошаница кроз Нови Пазар Карте угрожености ZIP Карте ризика ZIP