Информације од јавног значаја

„Свако ко затражи има право да сазна сваку информацију коју поседује орган власти, осим у случајевима у којима је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) одредио другачије.“

На основу Препоруке о приступу јавним документима, коју је Савет Европе у фебруару 2002. године донео државама чланицама, донет је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се у највећој мери подудара са правним стандардима из Препоруке Савета Европе. Циљ доношења закона је да државе својим прописима заштите интерес појединца да делотворно контролише рад државних органа.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) доступан је на следећем линку.

За остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја неопходно је поднети захтев органу јавне власти који располаже траженом информацијом. Захтев се може поднети како у писменом тако и у усменом облику у ЈВП „Србијаводе“ (Дирекција) на адреси Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд. Такође, захтев се може поднети и електронским путем на званичан е-мејл: office@srbijavode.rs.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

Пример обрасца за подношење захтева можете погледати и преузети на следећем линку:
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

У року од 15 дана од пријема захтева орган власти је дужан да тражиоца информација обавести о поседовању информација, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Одговор на захтев се шаље путем поште, осим уколико тражиоц информација не захтева другачије. Уколико се утврди да одговор није достављен путем поште и да ниједан други начин достављања није могућ, приступиће се јавном достављању. Јавно достављање подразумева објављивање одговора на огласној табли ЈВП „Србијаводе“, на адреси Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд и на званичном сајту: www.srbijavode.rs, у секцији Информације од јавног значајa.