ПројектиРегулација водотока Милешевска у Пријепољу

Завршен пројеkat

Програмом пословања ЈВП „Србијаводе” за 2018. годину и Изменом Плана јавних набавки ЈВП „Србијаводе“ за 2018. годину предвиђена су средства за радове на Инвестиционом одржавању регулисаног дела водотока Милешевка у Пријепољу.

Река Милешевка је десна притока Лима, у који се улива у самом Пријепољу. Слив ове реке налази се на територији општине Пријепоље са површином 154,25 km2 и дужином главног тока око 21km. Регулација овог водотока је урађена од ушћа у Лим од km 0+000 до km 1+718, где је изведен уливни објекат. Димензионисана је на стогодишњу воду Q1%=182m3/s. Попречни профил регулисаног корита је трогуби профил за малу, средњу и велику воду. Профил минор корита је комплетно обложен каменом у цементном малтеру док је профил регулације за средње и велике воде делимично обложен каменом у цементном малтеру и то по косинама, а форланди затрављени. Оштећења на овом заштитном водном објекту јавила су се скоро од самог почетка изградње ове регулације. Рушилачка енергија бујичних вода оштетила је камену облогу по дну корита и зидове минор корита, па је било неопходно предузети мере на инвестиционом одржавању овог објекта у циљу стављања истог у функцију.

Деоница на којој су изведени напред наведени радови се односи на низводну деоницу непосреддно узводно од ушћа у Лим од km 0+004,5 па до km 0+430. Радови су се превасходно односили на поправку оштећења облоге зидова минор корита обрађеним каменом у редове, поправку оштећеног плочника минор корита зидањем обрађеним каменом као и фуговање старог плочника минор корита на местима где су фугне биле оштећене, са циљем стављања објекта у функцију, што је и постигнуто.


Реализоване активности:


Водоток Милешевка, стање пре почетка радова ( оштећење на ~ km 0+114,9 -десна обала)

Srbijavode projekti

Водоток Милешевка, стање у току радова ( оштећење на ~ km 0+112,0- лева обала)

Srbijavode projekti

Водоток Милешевка, завршни радови, чишћење деонице на којој су извођени радови ( регулисана деоница водотока Милешевка ~ km 0+004,5 – km 0+430)

Srbijavode projekti

Средствима за редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова, предвиђеним Програмом пословања ЈВП „Србијаводе” за 2019. годину, приступило се поправци изливне грађевине са уређењем ушћа реке Милешевке у Лим у Пријепољу. Извођењу радова на поправци оштећења изливне грађевине са бетонским разбијачима енергије и уређењем ушћа Милешевске реке у Лим у Пријепољу морало се хитно приступити како би се постигла пуна функционалност објекта. Наиме, у више наврата је услед налета бујичних таласа дошло до оштећења плочника потслапља и бетонских разбијача енергије услед негативног дејства вода поплавних таласа. Настала оштећења плочника условила су оштећења која су се простирала прогресивно низводно и у дубину и преко 2м, што је и ниже од дубине темељења објеката. Такође је местимично дошло до смицања камене облоге обалоутврде, испирања и одношења материјала услед ерозије корита. Наведене штете су довеле објекат у апсолутно нефункционално стање као и ризика од потпуног урушавања изливног објекта у блиској будућности.

У складу са уговором и елаборатом, изведени су радови крајем 2019-те године на поправци изливне грађевине између појаса бр. 1 и појаса бр. 2. Изведена је поправка дела потслапља са воденим јастуком и израда бетонских разбијача енергије од армираног бетона МБ 30, са ширином у основи од 24,90 метара и дужином од појаса бр.2 до бетонског разбијача од 3,5 метара. Кота нивелете на појасу бр.2 износи 442,73m , а кота дна потслапља 441,60m са слојем бетона дебљине 30 цм, док кота прелива на разбијачима млаза износи 442,10m из чега произилази да минимална дубина воденог јастука у изливној грађевини, непосредно испод појаса бр. 2 износи 0,5m.

У наставку су фотографије предметног објекта на којима се може видети његово стање пре извођења радова и фотографије истог објекта након изведених уговорених радова.


Стање објекта (бетонских разбијача енергије) пре извођења радова

Srbijavode projekti

Стање објекта (бетонских разбијача енергије) у току извођења радова

Srbijavode projekti

Srbijavode projekti

стање објекта након изведених радова

Srbijavode projekti