ПројектиЗаштита корита и приобаља реке Нишаве

Завршен пројеkat

„Регулација реке Нишаве кроз насеље од km11+340 до km12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од km12+945 до km13+248 и низводној деоници од km10+440 до km11+340“

Учесници на Пројекту:

 • Инвеститор: ЈВП „Србијаводе”, Булевар Уметности 2А Београд
 • Финансијер: Међународна банка за обнову и развој
 • Наручилац: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Булевар Уметности 2А Београд
 • Почетак радова: април 2016. године
 • Завршетак радова: јун 2018. године

Изведеним радовима постигнута је трајна стабилизација корита реке Нишаве на потезу између Медошевачког и Железничког моста, значајно је увећана пропусна моћ корита и спречена је појава плављења околног терена и објеката. У складу са ситуацијом на терену, дуж трасе изведене регулације, могуће је сагледати четири компатибилне целине:

 1. Зона Медошевачког моста- деоница од пр. 3' (ст 0+120) до пр. 4' (ст 0+160)
  Изведене радове дуж ове деонице условили су габарити постојећег Медошевачког моста, стање армирано бетонске конструкције моста и дубина фундирања армирано бетонских стубова/шипова.

  У складу са техничком документацијом и налозима Наручиоца, дуж ове деонице су предвиђени радови на изради:
  - узводног прага,
  - низводног прага,
  - облоге дна у зони моста,
  - низводног слапишта,
  - заштите обалних стубова и
  - заштите стубова у пољу.

  Материјал коришћен за извођење поменутих радова је ломљени камен d=50-70cm. Изведено решење обезбеђује функционалност конструкције и пропусност мостовског отвора за воде на нивоу стогодишњих (Q1%) у условима редовног одржавања корита.

 2. Зона регулисаног корита од Медошевачког моста до ,,узводне‟ деонице: од пр. 4' (ст 0+160) до пр. 33 (ст 1+514,52)
  Дуж ове деонице нивелета дна регулисаног корита је константна и износи 1,5‰. Минор корито је обложено до висине од 2,6m облогом од ломљеног камена слаганог у суво. Доњи део облоге до висине од 1,0m је дебљине d=60cm, док је горњи део облоге d=30cm. Облога je ослоњена на ножицу од ломљеног камена крупноће 40cm. Врх облоге учвршћен је каменом уроњеним у бетонску подлогу. У зони минор корита у дну и по косинама, изграђени су стабилизациони прагови којима је постигнуто уједначавање подужног пада корита и спречено његово продубљивање. Стабилизациони прагови су ширине 1,0m изведени су од габиона, пуњени каменом. Димензије габиона су 1x1x2m, а ради повећања стабилности повезани су међусобно жицом. Горњи хабајући слој прагова, по косинама и дну, заштићен је од од оштећења слојем бетона од 10cm. Дно корита низводно од прага осигурано је каменим набачајем у слоју дебљине 50cm у дужини од 2m. На левој десној обали, постоји инундациони појас променљиве ширине (од 4 до 28m), са одбрамбеним насипима. Насипи су висине 2,0-2,7 m са ширином круне 3,0 m и нагибом косина насипа 1:2. Пропусна моћ корита дуж ове деонице је на нивоу Q0,1%.

 3. Зона ,,узводне’’ деонице - од пр. 33 (ст 1+514,52) до пр. 43' (ст 2+012)
  Због немогућности да се (због правних разлога), објекти који се налазе у простору пројектованог регулисаног корита уклоне, ради одржања њихове стабилности,задржана је постојећа косина, а десна обала минор корита увучена је у корито и обезбеђена ролираним каменом. Тиме је знатно смањена ширина основног корита (на најужем делу, у зони профила 38 ~32m). Укупна дужина „деформације“ корита на десној обали је 212 m тј. од ст. 1+554,34 до ст 1+766,40. У зони попречног профила 38, трасa гасовода- његова заштитна облога(има употребну дозволу) условљава коту дна корита у том профилу за 80 cm више од пројектоване коте корита. Од профила 38 на десној тј. профила 39 на левој обали постоје „старе‟ обалоутврде узводно до Железничког моста. У складу техничком документацијом и налозима Наручиоца, извршено је осигурање леве и десне обале обале ломљеним каменом d=50-70cm, минималне дебљине 100cm. Инундација је изведена дуж комплетне леве и десне обале.

 4. Зона Железничког моста - од пр. 43' (ст 2+012) до пр. 44' (ст 2+040) Изведене радове дуж ове деонице условили су габарити постојећег Железничког моста, стање кејског зида на левој обали моста (који уједно служи и као потпорни зид за саобраћајницу која пролази испод моста) и утицај испуста колектора атмосферске канализације Ø1500mm у зони непосредно изнад моста. У складу са горе поменутом техничком документацијом, изведени су радови на изградњи низводног прага, заштите оштећеног левообалног кејског зида и заштите средњег стуба Железничког моста. Материјал коришћен за извођење поменутих радова је ломљени камен d=50-70cm. Због депресије и сниженог нивоа бедема у улици Симе Матавуља (дела улице који је уметнут умостовски отвор), корито у зони моста не може да пропусти стогодишње и хиљадугодишње воде. Ниво леве обале одговара протицају од 800 m3/sek, без остављања резерве. У датим условима, за било које решење депресија у улици Симе Матавуља би се у случају наиласка великих вода морала решавати затварањем саобраћајнице и постављањем баријера од краја узводног кејског зида до мостовског стуба узводно и низводно од мостовског стуба низ улицу све до зида на десној страни улице.