ПројектиИзградња система за заштиту Алексинца од поплава

Завршен пројеkat

„Регулација реке Моравице кроз град Алексинац од км 2+370 до км 3+100 и обезбеђивање протицајног профила на узводној деоници од км 3+100 до км 3+950 и низводној деоници од км 2+000 до км 2+370“

Основни подаци на Пројекту:

 • Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“- Београд
 • Извођач радова: Конзорцијум водопривредних предузећа: ВП „Ћуприја“АД Ћуприја и В.Д. “Водопривреда” А.Д.- Пожаревац
 • Датум почетка радова: март 2016. године
 • Датум завршетка радова: јун 2017. године
 • Вредност радова: 121.011.239,11 дин. без ПДВ-а

Изведени радови:

 • Регулација реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100:
  - Изградња минор корита обостраном обалоутврдом од камена у цементном малтеру и попречни прагови од габиона;
  - Изградња корита за велику воду- парапетни зид од камена у цементном малтеру;
 • Обезбеђивање протицајног профила на узводној деоници од km 3+100 до km 3+950:
  - Икоп и профилисање минор корита са обалоутврдом од каменог набачаја;
  - Изградња деснообалног насипа као дела корита за велику воду;
 • Обезбеђивање протицајног профила на низводној деоници од km 2+000 до km 2+370: чишћење од наноса реније регулисаног корита низводно од пиварског моста;
 • Изградња новог пешачког висећег моста;
 • Измештање више инфраструктурних објекат: високонапонски вод, канализациони колектор, секундарна гасоводна мрежа;
 • Изградања канализационог сифонског прелаза у зони пиварског моста


Одбрана од поплава узводно од висећег моста

Srbijavode projekti

Одбрана од поплава низводно од висећег моста

Srbijavode projekti

Одбрана од поплава низводно од гробљанског моста

Srbijavode projekti

Одбрана од поплава узводно од гробљанског моста

Srbijavode projekti

Почетак деонице узводно од пиварског моста-поплава

Srbijavode projekti

Новоизграђени висећи мост

Srbijavode projekti

Изградња обалоутврде

Srbijavode projekti