DANUBE WATER BALANCE

DANUBE WATER BALANCEСлив реке Дунав је најразноврснији прекогранични речни слив где четрнаест земаља дели његову територију са различитим културним, друштвеним и економским пореклом.

„Danube Water Balance“ пројекат има за циљ јачање сарадње међу подунавским земљама у области управљања водама. Основа сарадње је Конвенција у области заштите и одрживог коришћења реке Дунав, а која има за циљ испуњавање Оквирне директиве о водама ЕУ у свим подунавским земљама укључујући и државе које нису чланице Европске уније. Пројекат се финансира из Interreg фонда и кофинансира из фондова Европске уније.

Дунавски регион карактерише повећање употребе воде, смањење нивоа подземних и смањење залиха површинских вода. Међународна комисија за заштиту реке Дунав - ICPDR је 2019. године идентификовала „Ефекте климатских промена у виду суша, недостатака воде, екстремних хидролошких појава и других утицаја“ као значајне сегменте у управљања водама реке Дунав.

Овај пројекат укључује и предвиђа заједничке активности како би се на нивоу слива прилагодили на свеприсутне ефекте климатских промена. Државе у сливу се такође разликују по својим праксама у погледу начина на који се прикупљају, чувају и објављују хидрометеоролошки, хидролошки и водопривредни подаци, а који су основа за прорачун водног биланса.

Пројекат водног биланса реке Дунав има за циљ припрему новог модела за читав слив који ће бити применљив за подсливове на нивоу земаља.

Неопходна је блиска сарадња међу земљама како би се установила заједничка основа за управљање еколошким и хидролошким подацима, преко методологије прорачуна водног биланса, па до начина на који се резултати тумачити.

Резултати Пројекта ће обезбедити модел водног биланса за површинске и подземне воде за слив реке Дунав, који ће бити тестиран у прекограничним подсливовима заједно са применом досадашњих и будућих климатских сценарија.

Пројекат ће подстицати побољшање управљања подацима и изградњу капацитета кроз припрему заједничког материјала за обуку, као и предлог решења за уштеду и задржавање воде у пољопривреди и индустрији, смањујући прекомерну експлоатацију подземних вода, а све у складу са циљевима ЕУ који се односе на циркуларну економију, укључујући поновну употребу воде.

За детаљније информације о пројекту "Danube Water Balance", посетите званичну веб страницу пројекта путем следећег линка: https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balance.

ДОГАЂАЈИ


Овде можете прочитати најновије извештаје са званичних састанака у оквиру пројекта "Danube Water Balance". Као резултат састанака и догађаја који ће бити одржани у оквиру овог пројекта, извештаји ће бити доступни на нашем сајту чиме ће вам бити омогућен приступ актуелном прогресу и развоју на овом значајном пројекту.

„Kick-off“ у Будимпешти


У Будимпешти одржан „Kick-off“ састанак поводом пројекта Danube Water Balance

Поводом почетка реализације пројекта „Danube Water Balance“ одржан је први састанак са пројектним тимом у Будимпешти, где је ЈВП „Србијаводе“ водећи партнер заједно са представницима Мађарске, док партнерство на Пројекту покрива 14 земаља Конвенције о заштити реке Дунав.

Пројекат се финансира из Interreg фонда и кофинансира из фондова Европске уније и има за циљ да побољша ефикасност заједничког, прекограничног и међусекторског управљања водама у сливу реке Дунав.

Састанак су отворили Jenő Lábdy технички заменик директора Генералне дирекције за водопривреду Мађарске, Péter Kovács шеф одељења за управљање речним сливом и водама испред Министарства унутрашњих послова Мађарске и Gusztáv Csomor службеник Interreg програма за дунавски регион.

На састанку је дискутовано о пројектним активностима и плану рада, подели задатака, радних обавеза и одговорности, као и о очекиваним резултатима пројекта, a испред ЈВП „Србијаводе“ говорила је Наташа Милић, технички руководилац Пројекта.

Резултати Пројекта ће испоручити модел водног биланса за површинске и подземне воде за слив реке Дунав, тестиран у прекограничним подсливовима заједно са применом досадашњих и будућих климатских сценарија.

Пројекат ће подстицати побољшање управљања подацима и изградњу капацитета кроз припрему заједничког материјала за обуку, као и предлог решења за уштеду и задржавање воде у пољопривреди и индустрији, смањујући прекомерну експлоатацију подземних вода, а све у складу са циљевима ЕУ који се односе на циркуларну економију, укључујући поновну употребу воде.

Представљен пројекат „Danube Water Balance“ од огромног значаја за цео регион дунавског слива


На догађају поводом обележавања и прославе 20 година Међународног дана реке Дунав, великом броју медија који су испратили догађај и стручној јавности представљен је „Danube Water Balance“, међународни пројекат од великог значаја за цео регион дунавског слива.

У име Републике Србије, експерти ЈВП „Србијаводе“ активно учествују у реализацији бројних међународних пројеката, док на овом пројекту, заједно са Републиком Мађарском, има улогу водећег партнера.

Испред ЈВП „Србијаводе“ технички руководилац на Пројекту Наташа Милић је представила циљ Пројекта, тренутну фазy реализације, следеће кораке, резултате који ће бити добијени, као и значај Пројекта за цео регион. Такође, поред тренутних активности које се одвијају на Пројекту, инжењери ЈВП „Србијаводе“ активно учествују на изради новог хидролошког модела који ће служити за прорачун водног биланса Дунава и друге пилот сливове.

Као резултат добиће се најсавременији јавно доступан модел водног биланса за слив реке Дунав, за површинске и подземне воде на нивоу слива, тестиран у прекограничним подсливовима, заједно са применом досадашњих и будућих климатских сценарија. Он ће подстаћи побољшање управљања подацима и изградњу капацитета кроз припрему заједничког материјала за обуку и успостављање центра за стручњаке. Резултати Пројекта ће бити коришћени приликом припреме Планова управљања водама у складу са Оквирном директивом о водама у свим земљама слива Дунава.

Поред представника ресорног министарства, догађају су присуствовали представници министарства заштите животне средине, Агенције за управљање лукама, Дирекције за водне путеве, представници Сектора за ванредне ситуације и Речне полиције, као и многи други сарадници стручних институција, односно заинтересовани корисници који су овом приликом имали могућност да се ближе упознају са моделом, а који ће потом користити модел Danube Water Balance.