Pravci razvoja VIS-a

Osnovni cilj razvoja integralnog VIS-a, sa aspekta opšteg - državnog interesa, je obezbeđenje pouzdane i potpune informacione osnove u realnom vremenu potrebne za: kontinuirani uvid u raspoložive vodne resurse, praćenje korišćenja resursa, kontrolu primene zakonskih propisa, planiranje i upravljanje vodoprivrednim sistemima, planiranje razvojne politike u oblasti vodoprivrede.

Razvoj VIS-a neophodno je uskladiti sa potrebnim suštinskim izmenama organizacije, vlasničkih odnosa i funkcionisanja vodoprivredne delatnosti u celini.

Aktivnosti koje treba sprovesti prilikom razvoja VIS-a, a u okviru reorganizacije vodoprivrede, mogu se rangirati na sledeći način:

Izrada propisa u pogledu nadležnosti, obaveza prikupljanja, obrade i distribucije podataka i informacija u oblasti vodoprivrede;
Programiranje razvoja, izrada standarda i metodologije u pogledu prikupljanja i obrade podataka;
Sistematizacija i objedinjavanje do sada urađenih delova VIS-a i projekata, uspostavljanje integralnog programskog sistema i formiranje jedinstvene baze podataka;
Izrada modula ili podsistema prema utvrđenim prioritetima.

Rad na razvoju VIS-a trebalo bi usmeriti i na sledeće kategorije informacija:
- hidrološki bilans voda;
- praćenje kvaliteta voda;
- količine zahvaćenih odnosno, upotrebljenih voda;
- količine i kvalitet ispuštenih voda.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura