EU regulativa u oblasti voda

Problemi vezani za upravljanje vodama i zaštitu kvaliteta voda, pitanje je kome Evropska unija (EU) pridaje veliki značaj. Ova tema postaje posebno aktuelna tokom procesa priključenja novih članica EU, jer su, evidentno, problemi vezani za zaštitu voda, i životne sredine uopšte, izraženiji u ekonomski manje razvijenim zemljama. Zato je ispunjenje zahteva i zadovoljenje standarda EU u oblasti voda sve važniji uslov evropskih integracija. Kako je priključenje Republike Srbije EU proces koji se očekuje, a saradnja sa EU jedan od prioriteta, i prilagođavanje evropskim standardima u svim oblastima jeste prioritet. Jedna od aktivnosti koja vodi ka usaglašavanju sa evropskim standardima je i primena Okvirne direktive o vodama EU - Water Framework Directive - Directive of European Parlament and of the Council 2000/60/EC – Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy (ODV).

U procesu usklađivanja domaće sa EU legislativivom, pored ODV, od značaja su i druge direktive vezana za vode, i to:

 • Direktiva 91/271/EEK (Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment),
 • Direktiva 2007/60/EK (Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks Text with EEA relevance),
 • Direktiva 98/83/EK (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption),
 • Direktiva 2006/7/EK (Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC),
 • Direktiva 91/676/EEK (Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources),
 • Direktiva 76/464/EEK (Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community),
 • Direktiva 80/68/EEK (Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances),
 • Direktiva 2006/118/EEK (Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration),
 • Direktiva 96/61/EK (Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control),
 • i druge.

Republička direkcija za vode je u okviru aktivnosti u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR) započela primenu ODV, učešćem u pripremi Plana upravljanja slivom reke Dunav i Planom upravljanja slivom reke Tise. Takođe, u okviru rada Međunarodne komisije za sliv reke Save, Republika Srbija učestvuje u pripremi Plana upravljanja slivom reke Save.

Plan upravljanja slivom reke Kolubare izrađen je u okviru saradnje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcija za vode i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine na izradi Projekta „Plan upravljanja rečnim slivom – pilot projekat za sliv reke Kolubare“ („Pilot River Basin Management Plan for Kolubara River Basin “) u periodu od 01. oktobra 2007. godine do 30. juna 2010. godine.

U okviru Projekta formirana je radna grupa koju čine zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkoj direkciji za vode, JVP ''Srbijavode'', JVP ''Vode Vojvodine'', Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije i Institutu za vodoprivredu ''Jaroslav Černi'', a čiji je glavni zadatak izrada Plana upravljanja za sliv reke Kolubare.

Po završenoj izradi Plana stečena su dragocena iskustva za dalji rad na izradi drugih Planova upravljanja slivom.

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura