PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/Objekat: M.12.6.1. Desni nasip uz Zapadnu Moravu u Adranima, 17.71km sa levoobalnim uspornim nasipom uz Grdičku reku do železničke pruge, 0.80km i obostranim uspornim nasipima uz Musinu reku, 4.40km, ukupno 6.91km

Na ovoj zatvorenoj kaseti uočeno je šest kritičnih tačaka – tri deonice sa nižom niveletom nasipa, dva „slaba“ mesta na kojima se usporni kejski zidovi uz Grdičku reku ukrštaju sa lokalnim saobraćajnicama i jedno mesto na uspornom nasipu uz Grdičku reku na mestu ispusta Ø300 za unutrašnje vode gde voda usled nepotpunog funkcionisanja žabljeg poklopca prodire u kasetu.

U toku noći 12.03.2016. godine na tri mesta sa denivelacijom nasipa postavljeni su džakovi sa peskom i tako je formirana odbranbena linija od ukupno 300 metara. Na mestima ukrštanja kejskih zidova sa saobraćajnicama postavljeni su džakovi sa peskom u ukupnoj dužini od 40m. Na mestu ispusta kroz Grdički usporni nasip sa branjene i nebranjene strane nasipa postavljeni su džakovi sa ciljem sprečavanja prodora vode u branjeno područje. U toku noći kao i svaki dan sa ove lokacije vrši se prepunpavanje vode traktorskom pumpom čime se štiti oko 300 stambenih objekata i industrijski kompelksi u naselju Grdica. Pomenute radove na formiranju odbrambene linije od džakova su izvodili radnici DVP “Zapadna Morava“ iz Kraljeva u koordinaciji sa pripadnicima Kraljevačkog odreda Žandarmerije, pripadnicima Vojske Srbije i radnicima JKP “Čistoća“ iz Kraljeva uz stalni nadzor i učešće predstavnika JVP „Srbijavode“.

Deo nasipa koji je saniran posle poplava 2014. godine je stabilan i funkcionalan.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura