Plan vađenja rečnih nanosa

OBAVEŠTENjE O USLOVIMA I POSTUPKU STICANjA PRAVA NA VAĐENjE REČNOG NANOSACilj vađenja rečnog nanosa je očuvanje i poboljšanje režima voda

Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 93/12 i 101/16), u članu 88a utvrđeno je da se vađenje rečnog nanosa vrši sa vodnog zemljišta, na lokalitetima gde je to od interesa za očuvanje ili poboljšanje vodnog režima, u obimu koji neće narušiti vodni režim, postojeće korišćenje podzemnih voda, stabilnost obala i prirodnu ravnotežu akvatičnih i priobalnih ekosistema;

 

Vađenje rečnog nanosa se vrši isključivo na lokacijama i u količinama koje su predviđene Planom vađenja rečnog nanosa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o utvrđivanju Plana vađenja rečnih nanosa za period od avgusta 2017. godine do avgusta 2019. godine („Službeni glasnik RS“, broj 82/17), čime su se stekli uslovi za davanje u zakup vodnog zemljišta u svojini Republike Srbije za vađenje rečnih nanosa na planiranim lokacijama i u granicama dozvoljenih godišnjih količina.

 

Pravo i uslovi vađenja rečnog nanosa utvrđuju se vodnom saglasnošću

Pravo na vađenje rečnog nanosa, u skladu sa članom 89. Zakona o vodama, stiče se vodnom saglasnošću ili koncesijom, na osnovu zahteva koji mogu podneti pravna i fizička lica, a uz koji se podnose:

1)   vodni uslovi,

2)   projekat vađenja rečnih nanosa,

3)   mišljenje organa nadležnog za tehničko održavanje plovnog puta kada se projekat vađenja rečnoh nanosa vrši na vodnom putu,

4)   saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u slučaju  vađenja nanosa sa poljoprivrednog i šumskog zemljišta,

5)   dokaz o pravu svojine, pravu korišćenja ili zakupa vodnog zemljišta sa koga se vrši vađenje,

6)   kopija plana parcele i

7)   akt nadležnog organa o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno akt nadležnog organa kojim utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

 

Licence za vađenje rečnog nanosa

Vodna saglasnost za vađenje rečnog nanosa izdaje se pravnim licima ili preduzetnicima, koji poseduju odgovarajuće licence za vađenje rečnih nanosa, na određeno vreme, a najduže za period od godinu dana.

Licencu za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa sa vodnog zemljišta izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a za vađenje rečnih nanosa iz plovnog puta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), na period od pet godina.

 

Pravo korišćenja vodnog zemljišta

Uz zahtev za dobijanje vodne saglasnosti se podnosi dokaz o pravu svojine (izvod iz katastra nepokretnosti) ili ugovor o korišćenju ili zakupu vodnog zemljišta.

Pravo korišćenja vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije za vađenje rečnih nanosa može se steći zakupom. Rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini donosi, odnosno zaključuje javno vodoprivredno preduzeće.

Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini objaviće JVP „Srbijavode“ na teritoriji svoje nadležnosti, za lokacije, odnosno deonice vodotokova utvrđene Planom vađenja rečnih nanosa do 15. novembra 2017. godine.

 

Važne napomene:

Svi ugovori o korišćenju vodnog zemljišta, koji su zaključeni u prethodnom periodu, saglasno članu 115. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, broj 101/16) prestaju da važe 31.12.2017. godine.

Pravna lica i preduzetnici koji poseduju važeće saglasnosti za vađenje rečnih nanosa sa vodnog zemljišta u javnoj svojini u 2018. godini, ukoliko žele da nastave sa vađenjem nanosa u 2018. godini, dužni su da se jave na poziv za davanje u zakup vodnog zemljišta, za period od 01.01.2018. godine do isteka važnosti saglasnosti koju poseduju.

Vodne saglasnosti, data u priloženoj tabeli, koje su izdali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Gradska uprava Beograda – Sekretarijat za privredu, važe do isteka roka ili prestanka njihove važnosti.

Za dodatne informacije preduzetnici ili zainteresovana lica se mogu obratiti dopisom na elektronsku adresu: recni_nanos@srbijavode.rs

Plan vađenja rečnih nanosa

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura