ARHIVA VESTI


SVETSKI DAN VODA

22.03.2016.

„Svetski dan voda“ koji se obeležava 22. marta uspostavljen je 1992. godine..... detaljnije

PROJEKAT „UNAPREĐENjE UČEŠĆA LOKALNE ZAJEDNICE RADI SMANjENjA RIZIKA OD NEPOGODA U BAJINOJ BAŠTI” POD POTKROVITELjSTVOM MISIJE OEBS-A U SRBIJI

21.03.2016.

Nakon uspešno realizovanih projekata u Zaječaru i Vranju, Misija OEBS-a u Republici Srbiji, organizovala je inicijalni sastanak 18. marta 2016. godine..... detaljnije

POSTAVLjANjE ZAŠTITNE PLIVAJUĆE ZAVESE NA SPREČAVANjU ZAGAĐENjA NA AKUMULACIJI „ĆELIJE“ U KRUŠEVCU

16.03.2016.

Dana 11.03.2016. godine stručna služba JVP „Srbijavode“ je postavila zaštitnu plivajuću zavesu, na osnovu dopisa upućenog od strane Službe za vanredne situacije, gradske uprave Grada Kruševca, kojim se traži odobrenje za..... detaljnije

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

16.03.2016.

Na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Vlada Republike Srbije..... detaljnije

PREDUZETE MERE NA SEKTORU D.22.

15.03.2016.

Sektor/Objekat: D.22.2.7. Leva obala regulisanog korita  Vitovnice kroz Kulu, 2.89km; D.22.2.8. Desna obala regulisanog korita Vitovnice kroz Kulu, 2.89km

Na objektima D.22.2.7 i D.22.2.8, na nizvodnom delu regulisanog korita reke Vitovnice (desna pritoka Mlave) u naselju Kula, opština Malo Crniće, došlo je do stvaranja sprudova..... detaljnije

PREDUZETE MERE NA HIDROMELIORACIONOM SISTEMU DD 3.

HMS DD 3. Mlava sa malim akumulacijama i retenzijama Zaova i Smoljinac

15.03.2016.

Na hidromelioracionom sistemu DD 3., melioracionog područja "Donji Dunav" izvršeno je postavljanje mobilnih pumpi na više lokacija..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA HIDROMELIORACIONOM SISTEMU DD 6.

HMS DD 6. Hidromelioracioni sistem Negotinska nizija, Kosno Grlo

15.03.2016.

Na hidromelioracioniom sistemu DD 6., melioracionog području "Donji Dunav" izvršeno je čišćenje na kanalu "K" neposredno kod crpne stanice "Kosno grlo 1" u dužini od..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.11.

Sektor/ Objekti: M.11.2.4. Desni nasip uz Južnu Moravu od Zlatokopa do ušća Koštaničke reke sa obostranim nasipima uz Trebešinjsku i Ratajnsku reku, 9,00km i desnim nasipom uz Koštaničku reku od ušća u Južnu Moravu, 1,7km

15.03.2016.

U saradnji sa nadležnim preduzećem „CD HIS“ DOO iz Niša izvršeno je ojačanje desnoobalnog nasipa (popravka oštećenje krune nasipa kao posledica raskvašenosti) uz Južnu Moravu..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.13.

Sektor/ Objekti: M.13.6. Bjelica kod Lučana i Guče, 6.59km

14.03.2016.

Na reci Bjelica izvršena je intervencija postavljena džakova sa peskom radi zaštite namenske industrije Milan  Blagojević iz Lučana u koordinaciji sa..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

Na reci Jošanici u Novom Pazaru evidentirano je značajno plavljenje koje je posebno bilo izraženo na mestima gde su..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTOR M.13.

Sektor/ Objekti: M.13.1. Zapadna Morava sa pritokama Čemernicom i Kamenicom, 36.35km

14.03.2016.

Na reci Čemernici, posle nailaska poplavnog talasa 07.03.2016. godine došlo je do..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

Na reci Raškoj u Novom Pazaru (naselje Šestovo) evidentirano je značajno oštećenje..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

Na reci Raškoj u Novom Pazaru evidentirana su značajna oštećenja na regulisanom koritu reke Raške i to u zoni konstrukcije novog mosta kod novopazarske pijace..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/ Objekti: M.12.10. Raška i Jošanica u Novom Pazaru, 4.90km

14.03.2016.

U koordinaciji sa pomoćnikom rukovodioca odbrane od poplava na vodonom području „Morava“ izvršena je intervencija u naselju ispod Petrove crkve u Novom Pazaru... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU D.22

Sektor/Objekat: D.22.6. Pek kod Kučeva

14.03.2016.

Imajući u vidu hidrološku najavu RHMZ-a za 13, 14 i 15. mart 2016. godine, kojom se prognozira crveni hidro alarm na slivu reke Pek i njenim pritokama... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.4.3. Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije, 13.81 km

13.03.2016.

Urađeno je nadvišenje postojeće krune nerekonstruisane deonice nasipa od km 18+029 do km. 23+100 u dužini od 200m... detaljnije


EKSPERTIZE POPLAVNOG DOGAĐAJA NA SLIVU ZAPADNE MORAVE U MARTU 2016. GODINE

13.03.2016.

Kao posledica vanrednih hidroloških okolnosti u martu 2016. godine, na slivu Zapadne Morave  i pritokama... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.13.

Deonice/Objekti: M.13.9.1. Regulisano korito Đetinje kroz Užice, 2.00 km i M.13.11. Brana „Vrutci“ na Đetinji

13.03.2016.

Dana 08.03.2016. godine došlo je do kvara na dva elektromotora koji koji služe za otvaranje/zatvaranje zatvarača na dva temeljna ispusta na brani „Vrutci“... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor: M.12.4. Zapadna Morava kod Trstenika

13.03.2016.

Na zatvorenoj kaseti na levobalnom nasipu uz izvorište „Zvezdan“ - deonica M.12.4.3. uočene su tri kritične tačke... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor: M.12.1. Zapadna Morava, Rasina kod Kruševca

13.03.2016.

Na zatvorenoj kaseti „Čitluk“ na desnoobalnom nasipu uz Zapadnu Moravu - deonica M.12.1.1. kao i na levoobalnom nasipu uz Rasinu - deonica M.12.1.2. uočeno više slabih mesta... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/Objekat: M.12.6.1. Desni nasip uz Zapadnu Moravu u Adranima, 17.71 kmsa levoobalnim uspornim nasipom uz Grdičku reku do železničke pruge,  0.80 km i obostranim uspornim nasipima uz Musinu reku, 4.40 km, ukupno 6.91 km

13.03.2016.

Na ovoj zatvorenoj kaseti uočeno je šest kritičnih tačaka... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

Sektor/Objekat: M.12.8.1. Desni nasip u zoni izvorišta Žičko polje uzvodno od ušća Kovačkog potoka, 2.50 km sa levim nasipom uz Kovački potok od ušća u Ibar, 2.02km, ukupno 4.52 km

13.03.2016.

Na desnom nasipu uz Ibar, na ušću Žičke reke u Ibar postavljeno je 6000 džakova... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.4.

Sektor/Objekat: M.4.1.6. Levi nasip uz Jasenicu kod Natalinaca, 4.00km

13.03.2016.

Po nalogu pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava za vodno područje „Morava“... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.4.7. Desni nasip uz Savu i Drinu od Banovog Broda do Crne Bare, 3.71 km i Privremeni nasip neposredno uzvodno od izgrađene deonice u zoni MZ Mačvanski Prnjavor, teritorija grada Šapca, na deonici u zoni vodoizvorišta

13.03.2016.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.4.7... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.4.3. Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije, 13.81 km

13.03.2016.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.4.3. vrši se nadvišenje od 1 metar visine ... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.1.1. Desni nasip uz Savu od visokog terena kod rkm Save (70+300) do visokog terena kod rkm 85+300, 15.00 km.

13.03.2016.

Nakom proglašenja vanredne odbrane od poplava na objektu S.4.1.1.  i obilaska objekata... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU S.4.

Sektor: S.4.3.1. Regulisano korito Cerskog obodnog kanala od ušća u Savu 3.85 km sa **obostranim nasipima (2h2.20 km) uz Dumaču od ušća u Cerski obodni kanal, 4.40 km, ukupno 8.25 km

13.03.2016.

Po nalogu rukovodioca odbrane od poplava... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.10.

Sektor/Objekat:

M.10.8.1. Levi nasip uz Južnu Moravu od ušća Jablanice do ušća Veternice, 7.92 km

13.03.2016.

Na sektoru M.10.8., dana 11.03.2016.godine izvršena je... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.8.

Objekti:

M.8.1.2. Levi nasip uz Južnu Moravu kod Vitkovca, 2.,89 km

M.8.1.3. Desni nasip uz Rujišku reku od ušća u Južnu Moravu, 2,08 km

13.03.2016.

Na deonici M.8.1. dana 10.03.2016.godine, po nalogu pomoćnika rukovodioca odbrane od poplava, firma VPD „Erozija“ iz Niša je preuzela... detaljnije


IZDATO OBAVEŠTENjE O POSTUPCIMA RUKOVOĐENjA NA BRANAMA U VREME VANREDNE SITUACIJE

11.03.2016.

Vlada Republike Srbije, na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije 10.03.2016. godine, proglasila je vanrednu situaciju na teritoriji Republike Srbije...... detaljnije


PRERASPODELA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA PO NALOGU JVP „SRBIJAVODE“

11.03.2016.

Po nalogu JVP „Srbijavode“ izvršena je preraspodela pumpi visokog kapaciteta i to..... detaljnije


PRERASPODELA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA PO NALOGU JVP „SRBIJAVODE“

11.03.2016.

Po nalogu JVP „Srbijavode“ izvršena je preraspodela džakova za za odbranu od poplava..... detaljnije


USPOSTAVLjANjE OPERATIVNOG ŠTABA REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

11.03.2016.

Na osnovu Zaključka vlade br. 02-2747/2016 od 08. marta 2016. godine, a na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova izvršeno je uspostavljanje Operativnog štaba Republičkog štaba za vanredne situacije..... detaljnije


PREDUZETE MERE NA SEKTORU M.12.

08.03.2016.

Sektor: M.12.10.2. Regulisano korito Jošanice od ušća u Rašku sa regulisanim koritom Trnavice,1,2km

U kordinaciji sa pomoćnikom rukovodioca odbrane od poplava za vodono područje „Morava“ 08.03.2016. godine gradski štab za vanredne situacije Grada Novog Pazara izdao je... detaljnije


POSETA JAPANSKE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA SARADNjU

04.03.2016.

U okviru misije Japanske međunarodne organizacije za saradnju (JICA) realizovana je poseta JVP „Srbijavode“... detaljnije


PRIMOPREDAJA OPREME ZA ODBRANU OD POPLAVA

22.02.2016.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ je 14.12.2015. godine izvršilo primopredaju sedam pumpi tipa „MP 09 SPL“ integrisanih na prikolici i primopredaju mobilne punilice za džakove za pesak POWER SANDKING 800 TURBO tip „PSK 800 turbo“...... detaljnije

 


NASTAVAK UČEŠĆA JVP „SRBIJAVODE“ NA OBUCI „UNAPREĐENA VITALNOST ZA ODGOVOR NA VANREDNE SITUACIJE“

10.11.2015.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u okviru projekta „Unapređena vitalnost za odgovor na vanredne situacije“, u saradnji sa UNDP i Vladom Japana, uspešno je..... detaljnije


USPEŠNO RELIZOVAN ZAVREŠTAK RADOVA NA IZGRADNjI RASTERETNOG KANALA TAMNAVA - KLENOVICA

22.10.2015.

JVP „Srbijavode“ u saradnji sa opštinom Ub i VP „Erozija“ iz Valjeva uspešno je realizovalo završetak radova na na izgradnji rasteretnog kanala Tamnava-Klenovica..... detaljnije


MEĐUNARODNA PREGLEDNA KONFERENCIJA O NAPRETKU OSTVARENOM U IMPLEMENTACIJI REZULTATA BRISELSKE DONATORSKE KONFERENCIJE ZA SANIRANjE POSLEDICA POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI „OBNAVLjAMO ZAJEDNO“

Katastrofalne poplave iz maja 2014. godine, u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini su  rezultirale ljudskim žrtvama, uništenom javnom, transportnom i komunalnom infrastrukturom, pri čemu su najviše pogođene bile najranjivije kategorije stanovništva..... detaljnije


UČEŠĆE JVPSRBIJAVODE NA OBUCI „UNAPREĐENA VITALNOST ZA ODGOVOR NA VANREDNE SITUACIJE“

28.09.2015.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u okviru projekta „Unapređena vitalnost za odgovor na vanredne situacije“, u saradnji sa UNDP i Vladom Japana, organizovao je..... detaljnije


U TOKU JE REALIZACIJA DONACIJE TURSKE KOMPANIJE „TIKA“ NA SANACIJI POSLEDICA POPLAVA IZ 2015.GODINE

03.08.2015.

JVP „Srbijavode“ uz podršku Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja uspešno je zapopčelo realizaciju donacije turske kompanije „Tika“ koja se odnosi na sanaciju posledica poplava iz 2015. godine na ukupno 8 lokaliteta.  Hitni radovi..... detaljnije


STUDIJA UNAPREĐENjA ZAŠTITE OD VODA U SLIVU KOLUBARE

30.07.2015.

Dana 28.07.2015. godine u Vladi Srbije potpisan je Ugovor za izradu „Studije unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare“, između Programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“..... detaljnije


USPEŠNO REALIZOVANA DONACIJA KOMPANIJE „COCA COLA HELLENIC“ NA SANACIJI POSLEDICA POPLAVA IZ MAJA 2014.GODINE

29.07.2015.

JVP „Srbijavode“ uz podršku Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja uspešno je realizovalo donaciju kompanije „Coca Cola Hellenic“ koja se odnosila na sanaciju posledica poplava iz maja 2014. godine na ukupno 2  lokaliteta..... detaljnije


USPEŠNO REALIZOVANA DONACIJA VLADE JAPANA NA SANACIJI POSLEDICA POPLAVA IZ MAJA 2014. GODINE

28.07.2015.

JVP „Srbijavode“ uz podršku Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja uspešno je realizovalo donaciju Vlade Japana koja se odnosila na sanaciju posledica poplava iz maja 2014. godine na ukupno 7 lokaliteta..... detaljnije


IZGRADNjA BUJIČNIH PREGRADA I UREĐENjE VODOTOKA U UGROŽENIM OPŠTINAMA TOKOM MAJSKIH POPLAVA 2014. GODINE U SRBIJI

21.05.2015.

Tokom majskih poplava iz 2014. godine došlo je do velikih šteta u naseljima, infrastrukturi i na poljoprivrednom zemljištu kao posledica izlivanja bujičnih vodotokova u opštinama zapadne Srbije..... detaljnije


UČEŠĆE JVP „SRBIJAVODE“ NA TRENINGU ,,MEHANIZMI ZA SMANjENjE RIZIKA OD PRIRODNIH KATASTROFA U OPŠTINAMA  KOJE SU PRETRPELE ŠTETE OD POPLAVA 2014. GODINE”

29.04.2015.

Sektor za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, uz donaciju Čovekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske Pravoslavne Crkve, organizovao je trening ,,Mehanizmi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u opštinama  koje su pretrpele štete od poplava 2014. godine”.... detaljnije


POTPISAN TROJNI SPORAZUM IZMEĐU JVP "SRBIJAVODA", GRADA ŠAPCA I OPŠTINE BOGATIĆ

21.04.2015.

Dana 8.4.2014. godine direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzvić potpisao je trojni sporazum sa predstavnicima grada Šapca i opštine Bogatić, u cilju realizacije regionalnog projekta zaštite Mačve od velikih voda.... detaljnije


POSTAVLjANjE ZAŠTITNE PLIVAJUĆE ZAVESE NA SPREČAVANjU ZAGAĐENjA NA AKUMULACIJI „ĆELIJE“ U KRUŠEVCU

03.04.2015.

Dana 01.04.2015. godine stručna služba JVP „Srbijavode“ je na osnovu dopisa upućenog od strane Gradonačelnika Grada Kruševca u cilju preventivne zaštite vodozahvata na akumulaciji jezera „Ćelije“, koji služi za regionalni sistem vodosnabdevanja Rasinskog upravnog okruga, postavila zaštitnu plivajuću zavesu.... detaljnije


GODIŠNjA POSETA UDRUŽENjA ZA EDUKACIJU „VOLIM PRIRODU“ JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „SRBIJAVODE“

07.02.2015.

Dana 07.02.2015. godine uspešno je realizovana godišnja poseta grupe od desetoro dece uzrasta od 3 do 10 godina Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode“... detaljnije


ZAVRŠNA RADIONICA PROJEKTA POGRANIČNE SARADNjE SRBIJE I CRNE GORE
15.01.2015.

U okviru aktivnosti definisanih projektom pogranične saradnje Srbije i Crne Gore „Pomoću Geografskog informacionog sistema ka boljem upravljanju odbranom od poplava u slivu reke Lim“ („Trough Geographic Information System Towards Better Cross – Border Flood Risk Management in the Lim River Basin“) planirana je završna radionica projekta koja je održana u Prijepolju... detaljnije

 

ZAPOSLENjE JVP SRBIJAVODE

30.03.2015.

JVP „Srbijavode“ Beograd objavljuje javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme... detaljnije


ZAPOSLENjE JVP SRBIJAVODE

14.01.2015.

Na osnovu odluke direktora JVP „Srbijavode“ Beograd br.3499 od 30.12.2014. godine, objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme... detaljnije


DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA

Hitne intervencije i hitni sanacioni radovi na području u nadležnosti JVP „Srbijavode“...detaljnije


IZVRŠENI RADOVI

detaljnije


IZJAVA O SPROVEDENOJ ODBRANI OD POPLAVA U KOCELjEVI 14.05.2014. I 15.05.2014. GODINE

Povodom neobjektivnog pisanja pojedinih medija o sprovođenju odbrane od poplava na području opštine Koceljeva i postupanju JVP "Srbijavode" i nadležnog vodoprivrednog preduzeća po operativnom planu za odbranu od poplava, VP "Erozija" iz Valjeva, stavljamo na uvid javnosti, radi objektivnog informisanja Izjavu o sprovedenim merama 14. i 15. maja 2014. godine.... detaljnije


NAREDBE ZA IZVOĐENjE HITNO INTERVETNIH RADOVA U TOKU  ODBRANE OD POPLAVA NA PODRUČJU U NADLEŽNOSTI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE“

Predmetni radovi se moraju izvršiti bez odlaganja u što kraćem roku na vodnim objektima kojima upravlja JVP „Srbijavode“, kako bi se sprečile nesagledive posledice usled realne mogućnosti nailaska novog poplavnog talasa i sada postojećeg stanja nezaštićenosti života većeg broja ljudi i materijalnih dobara na pojedinim, poplavom opustošenim područjima. detaljnije


STRUČNI SKUP - POPLAVE U SRBIJI U MAJU 2014. GODINE.

JVP „Srbijavode“ u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje stručni skup... detaljnije


ODBRANA OD POPLAVA NA POTEZU NASELjA CRNA BARA - B. BROD - RAVNjE

MAJ 2014.
U noći između 15. i 16. maja 2014. godine na sastanku... detaljnije


AKTIVNOSTI NA POSTAVLjANjU MOBILNOG SISTEMA U GOLUPCU

23.05.2014.
U utorak 20.05.2014. godine započeta je montaža mobilnog sistema za odbranu od poplava na... detaljnije


Pošaljite praznu SMS poruku na broj 1003 i pomozite ugroženom stanovništvu u poplavama.

SMS se tarifira sa 100 dinara i važi za sve mreže.


ODBRANA OD POPLAVA, MAJ 2014.

Padavine koje su zahvatile sliv Drine, Kolubare i Zapadne Morave, polovinom maja 2014. god. po intenzitetu i količinama prevazišle su hiljadugodišnju verovatnoću pojave. Nivoi reka u slivu Drine, Kolubare i Zapadne Morave vrlo brzo su prevazišle stepen sigurnosti odbrambenih nasipa, tako da se sve aktivnosti na odbrani od poplava odvijaju u uslovima vanredne situacije. detaljnije


IZVEŠTAJ O POSTAVLjANjU ZAVESE NA AKUMULACIJI „ĆELIJE“ KOD KRUŠEVCA U CILjU ZAŠTITE VODOZAHVATA ZA SNABDEVANjE VODOM GRADA KRUŠEVCA OD ZAGAĐENjA

23.04.2014.
Usled nadolaska velikih voda iz vodotoka reka Graševke, Blatašnice i Brusa, koje su... detaljnije


USPOSTAVLjANjE PARTNERSTVA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA OD POPLAVA NA SLIVU REKE TIMOK POD POKROVITELjSTVOM MISIJE OEBS-A U SRBIJI
14.04.2014.
Sastanak posvećen uvođenju novog koncepta upravljanja rizicima od poplava kroz... detaljnije


POSETA UDRUŽENjA ZA EDUKACIJU „VOLIM PRIRODU“ JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „SRBIJAVODE“

22.02.2014.
Dana 22.02.2014. godine uspešno je realizovana poseta... detaljnije


INTERVJU DIREKTORA JVP "SRBIJAVODE" GORANA PUZOVIĆA LISTU NOVI MAGAZIN
07.01.2014.
Zagađenje vode u Vrutcima pokazalo je važnost redovnog održavanja sistema i dobrog gazdovanja vodom. Direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović u razgovoru za Novi Magazin objašnjava šta nam se može desiti ako zaboravimo da potomcima ostavimo zdravu vodu...detaljnije


IZVEŠTAJ O PROBLEMU ZAGAĐENjA VODE U AKUMULACIJI ''VRUTCI'' UŽICE
03.01.2014.
Izveštaj o problemu zagađenja vode možete preuzeti ovde


INTERVJU DIREKTORA JVP "SRBIJAVODE" GORANA PUZOVIĆA NEDELjNOM LISTU NIN
10.10.2013.
Da voda ostane vrednost i ne postane razorna snaga...detaljnije


VODNI USLOVI I AKTA ZA MALE HIDROELEKTRANE
09.09.2013.
Na osnovu Zakona o vodama, članovi 113 - 128 („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini i obrazcu zahteva za izdavanje vodnih akata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10), u postupku planiranja, projektovanja i izgradnje MHE predviđeno je izdavanje sledećih vodnih akata...detaljnije


PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENjE METODOLOGIJE IZRADE I SADRŽAJA OPERATIVNIH PLANOVA ZA VODE 2. REDA
06.09.2013.
U prethodnom periodu, jedinice lokalne samouprave su donosile i primenjivale operativne planove za odbranu od poplava za vode 2. reda, sačinjene po različitim metodologijama i konceptu...detaljnije

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura