Održan 17.-ti sastanak Stalne radne grupe ICPDR-a u Budimpešti, Šef srpske delegacije bio je direktor JVP ”Srbijavode” Goran Puzović

Sastanaku Stalne radne grupe ICPDR-a, održanom 26. i 27. juna 2019. godine u Budimpešti, ekspertski tim JVP „Srbijavode“ kao i delegacije Republike Srbije, predvodio je direktor JVP ”Srbijavode” g-din Goran Puzović. U delegaciji su, pored predstavnika JVP „Srbijavode“,  učestvovali predstavnici MPŠV-RDV, JVP „Vode Vojvodine“ i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Sastanak je otvoren pozdravnim rečima g-dina Petera Kovača (Péter Kovács), Direktora za vode u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske, koji u toku 2019. godine, za vreme mađarskog predsedavanja ima ulogu Predsednika ICPDR-a.

Nakon predstavljanja finansijskih izveštaja rada Komisije, na sastanku,  diskutovane su aktivnosti radnih grupa  i to  grupa za monitoring i ocenu kvaliteta voda, pritiske i mere, poplave, upravljanje rečnim slivom, upravnjanje podacima i GIS, sprečavanje havarisjkih zagađenja i učešća javnosti. U nastavku su prezentacijama predstavljene aktivnosti podslivnih inicijativa za reke Savu i Tisu.

U delu sastanka, na temu saradnje i partnerstava, predstavljene su aktivnosti koje se odvijaju u okviru EU Dunavske Strategiije, potencijalne saradnje vezane za EU grantove, saradnje sa Svetskom bankom- Dunavski program za vode, a predstavljeni su i projekti koji se odvijaju uz učešće ICPDR-a, kao što su partnerstvo WWF i kompanije „Coca-Cola“ „For a living Danube“, projekat na temu suša DriDanube, projekat GEF IW:Lear, FramWat koji je posvećen implementaciji prirodnih rešenja za probleme poplava, suša ili zagađenja voda i projekta RlasticFreeDanube koji se bavi pitanjima zagađenja reka makro plastikom (>5 mm).

Uz diskusiju o aktivnostima sa prekograničnim uticajem u okviru zemalja na slivu i infrmacija o narednim događajima od značaja za sliv, sastanak je završen svečanim pokretanjem JDS4 (Joint Danube Survey 4) kampanje zajedničkog uzorkovanja i analize kvaliteta reke Dunav, čiji će rezultati biti korišćeni za izradu Plana upravljanja slivom reke Dunav za period 2021-27 godine.  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura