Zaštita voda

Zaštita vode od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda, zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog sveta.

U oblasti zaštite voda u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o vodama ( „Sl. glasnik RS“ br. 30/2010) odvijaju se sledeće aktivnosti:

 • praćenje stanja i ispitivanje kvaliteta vode,
 • priprema i izrada planova upravljanja vodama,
 • preduzimanje mera zaštite voda i mera u slučaju havarijskih zagađenja vode,
 • praćenje ostvarivanja plana zaštite voda, prečišćavanje otpadnih voda, zaštita voda i akvatične flore i faune i akvatičnih ekosistema u skladu sa propisima i standardima Evropske unije,
 • saradnja se Republičkom direkcijom za vode, nadležnim Ministarstvima, vodoprivrednim i javnim komunalnim preduzećima, nadležnim opštinskim organima, Republičkim hidrometeorološkim zavodom, Saveznom javnom ustanovom za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva, odnosno nadležnom Lučkom kapetanijom i drugim organima i institucijama po potrebi po pitanju zaštite voda,
 • izrada katastra zagađivača voda i praćenje korišćenja voda od strane industrije,
 • priprema podataka i podloga za naplatu naknade iz oblasti snabdevanja industrije vodom i prihvatanja upotrebljenih voda,
 • izrada planova i programa vodoprivrednih radova i organizovanje studijsko istraživačkog rada u domenu zaštite voda,
 • učešće u izradi i pripremi svih planova, programa, projekata i izveštaja u oblasti zaštite voda,
 • poslovi u bilateralnoj i drugim vidovima saradnje po pitanju zaštite voda i prirodnih resursa,
 • priprema materijala za projekte iz oblasti zaštite životne sredine koje finansiraju međunarodne i druge organizacije,
 • organizovanje i koordiniranje značajnih aktivnosti za koje se donose posebni planovi (Mere zaštite voda od zagađivanja, Vodoprivredni informacioni sistem VIS),
 • učešće u izradi i pripremi svih planova, programa, projekata i izveštaja u domenu međunarodne saradnje u oblasti zaštite voda,
 • obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova u slučaju havarijskog zagađenja.

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura