Zakoni i propisi koje JVP „Srbijavode“ primenjuje u obavljanju delatnosti

 • Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 30/10, 93/12 i 101/16);
 • Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/16);
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14);
 • Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-odluka US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon i 27/18-dr.zakon);
 • Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 92/21 i 93/12);
 • Zakon o režimu voda („Službeni list SRJ“ br. 59/98 i „Službeni glasnik RS“, broj 105/05);
 • Zakon o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10,93/12 i 89/15);
 • Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon i 43/11-odluka US);
 • Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-dr.zakon i 108/16);
 • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15);
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16);
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, i 36/2010);
 • Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 • Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 15/18);
 • Uredba o visini naknada za vode („Službeni glasnik RS“, broj 14/18);
 • Uredba o utvrđivanju vodoprivredne osnove Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 11/02);
 • Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, broj 67/11, 48/12 i 1/16);
 • Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, broj 50/12);
 • Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, broj 35/11);
 • Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole („Službeni glasnik RS“, br. 72/17);
 • Pravilnik o određivanju melioracionih područja i njihovih granica („Službeni glasnik RS“, broj 38/11);
 • Pravilnik o određivanju vodnih jedinica i njihovih granica („Službeni glasnik RS“, broj 8/18);
 • Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i obrascu vodne knjige („Službeni glasnik RS“, broj 86/10);
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Katastra vodnih objekata („Službeni glasnik RS“, broj 34/11);
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vodnog informacionog sistema, metodologiji, strukturi, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini podataka o kojima se obaveštava javnost („Službeni glasnik RS“, broj 54/2011);
 • Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, broj 96/10);
 • Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, broj 74/11);
 • Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja („Službeni glasnik RS“, broj 92/08);
 • Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, broj 96/10);
 • Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje („Službeni glasnik RS“, broj 23/94);
 • Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik RS“, br. 33/16);
 • Pravilnik o higijenskoj ispravnost vode za piće („Službeni list SRJ“, br. 42/98 i 44/99);
 • Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima („Službeni list SFRJ“, broj 34/79);
 • Odluka o određivanju granica vodnih područja („Službeni glasnik RS“, broj 92/17);
 • Odluka o utvrđivanju Popisa voda I reda („Službeni glasnik RS“, broj 83/2010);
 • Odluka o osnivanju Nacionalne konferencije za vode („Službeni glasnik RS“, broj 55/11)

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura