Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

U okviru vodne delatnosti uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda JVP „Srbijavode“:

  • upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka (dalje: regulacioni objekti), vodnim objektima za zaštitu od poplava (dalje: zaštitni vodni objekti) na vodama I reda i vodnim objektima za odvodnjavanje, koji su u javnoj svojini i brine se o njihovom namenskom korišćenju, održavanju i čuvanju i upravlja branama sa akumulacijama, prevodnicama na kanalima i sistemima za navodnjavanje (član 23. Zakona o vodama) - navedeni objekti su, u smislu člana 13. stav 2. Zakona o vodama, dobra od opšteg interesa;
  • izrađuje, preispituje i novelira karte ugroženosti i karte rizika od poplava (član 48. Zakona o vodama) i planove upravljanja rizicima od poplava (čl.49.Zakona o vodama)
  • obezbeđuje planiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje vodnim objektima za zaštitu od poplava, uređenje vodotoka, sanaciju posledica poplava (čl.52.Zakona o vodama)
  • organizuje i sprovodi mere odbrane od poplava (odbranu od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom), na vodama I reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini (član 53. Zakona o vodama), u skladu sa opštim i operativnim planom za odbranu od poplava čl. 54. i 55. Zakona o vodama);

JVP „Srbijavode“, po Zakonu o vodama, Opštem planu odbrane od poplava i Operativnom planu odbrane od poplava za 2013 godinu ima obaveze i odgovorenosti za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava na celom području Republike Srbije na 1628 km odbrambenih linija, 3000 km kanala, 26 crpnih stanica i 42 brane i akumulacije.

Saglasno članovima 53, 54. i 55. Zakona o vodama, organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava na vodama 1. reda i vodnim objektima za odvodnjavanje u javnoj svojini, u nadležnosti je Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“, a na vodama 2. reda jedinice lokalne samouprave, u skladu sa opštim i operativnim planom za odbranu od poplava.

Opšti plan za odbranu od poplava (dalje Opšti plan), donosi se za vode 1. i 2. reda, za period od šest godina.

Operativni plan za odbranu od poplava od spoljnih voda i zagušenja ledom za vode 1. reda, i od unutrašnjih voda na području na kojem je nadležno, za period od godinu dana, priprema JVP „Srbijavode“, a donosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Operativni plan za odbranu od poplava za vode 2. reda, za period od godinu dana, donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura