Uputstvo za podnošenje zahteva i rokovi važnosti dokumenata

Zahtev za dobijanje vodnog akta, koji izdaje JVP „Srbijavode“, podnosi se vodoprivrednom centru ili najbližoj radnoj jedinici ili sekciji (vidi spisak).

Uz zahtev se podnosi dokumentacija koja je navedena u zavisnosti od tipa vodnog akta koji se traži:

1. Mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova

Uz zahtev se prilaže:

 • informacija o lokaciji, koju izdaje nadležni organ opštinske uprave ili nadležno Ministarstvo, ako je lokacija MHE u zaštićenom ili ekološki značajnom području, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10);
 • kopija katastarskog plana i izvodi iz katastra nepokretnosti za zemljište na kome se planira izgradnja MHE;
 • hidrološki podaci za lokaciju MHE i Mišljenje Republičkog hidrometerološkog zavoda Srbije;
 • generalni projekat MHE

Važnost mišljenja odgovara roku važenja Rešenja o izdavanju vodnih uslova. Vodni uslovi prestaju da važe po isteku dve godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije podnet zahtev za izdavanje vodne saglasnosti.

2. Izveštaj o ispunjenosti vodnih uslova u postupku izdavanja vodne saglasnosti na glavni projekat MHE

Uz zahtev se prilaže:

 • rešenje o izdavanju vodnih uslova
 • lokacijska dozvola , koju izdaje nadležni organ opštinske uprave ili nadležno Ministarstvo;
 • glavni projekat MHE;
 • Izveštaj o tehničkoj kontroli projekta.

Rok važenja je u skladu sa rokom važenja Rešenja o izdavanju vodne saglasnosti (2 godine). Vodna saglasnost prestaje da važi ako se u roku od dve godine od dana njenog dobijanja ne podnese nadležnom organu zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

3. Izveštaj o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova i vodne saglasnosti u postupku izdavanja vodne dozvole

Uz zahtev se prilaže:

 • rešenje o izdavanju vodne saglasnosti;
 • projekat izvedenog stanja;
 • tehnički prijem (izveštaj izdaje nadležna opština ili nadležno Ministarstvo).

Rok važenja je u skladu sa rokom važenja Rešenja o izdavanju vodne dozvole. Vodna dozvola izdaje se na određeno vreme, a najduže za period od 15 godina.

Napomena: dodatne informacije možete dobiti elektronskom poštom na office@srbijavode.rs

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura