Izveštaj o poplavama koje su zadesile opštine Novi Pazar, Tutin i Sjenicu 7-9.11.2016. i predlog rešenja za smanjenje šteta od njih

 

U periodu od 7-9.11.2016. kiše jakog intenziteta prouzrokovale su velike poplave na područje opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica.

 

I POPLAVE NA PODRUČJU OPŠTINE NOVI PAZAR

Na području opštine Novi Pazar posle obilnih padavina, nije došlo do većih poplava i izlivanja reke Raške i pritoka. Pored izgrađenih 5 bujičnih pregrada (Tušimskoj, Trnavskoj, Izbičkoj, Jovskoj, reci Jošanici), u fazi izgradnje je još 5 i to na Sebečevskoj reci, Ljudskoj reci, Cvrnjskoj reci, Kruševačkoj reci i Jusuf potoku.

Postojeće bujične pregrade su u funkciji i svaki bujični nalet, na rekama na kojima se nalaze, sprečava da dođe do velikih šteta u gradskim i prigradskim delovima Novog Pazara.

Bujična pregrada na Izbičkoj reci

Bujična pregrada na Trnavskoj reci

Bujična pregrada na reci Jošanici

 

Objekti koji su u fazi izgradnje su:

1. Bujična pregrada na Cvrnjskoj reci
Pregrada je završena i posle obilnih padavina i manjih poplava je u solidnom stanju.

2. Bujična pregrada na Kruševačkoj reci
Pregrada je završena i posle obilnih padavina i manjih poplava je u solidnom stanju.

3. Bujična pregrada na Ljudskoj reci
Pregrada je završena i posle obilnih padavina i manjih poplava je u solidnom stanju.

Novoizgrađena bujična pregrada na Ljudskoj reci

 

4. Bujična pregrada na Sebečevskoj reci 
Pregrada je u fazi izrade, posle obilnih padavina kiše i poplavnog talasa pregrada je  manje oštećena na levoj  strani, gledano uzvodno. Radovi se nastavljaju.

5. Bujična pregrada na Jusuf potoku.
Urađen je pristupni put i posečena su stabla u zoni pregrade. Zbog obilnih padavina i raskašenog terena, radovi se nastavljaju za dva dana.

Urađen je pristupni put i posečena su stabla u zoni pregrade. Zbog obilnih padavina i raskašenog terena, radovi se nastavljaju za dva dana.

Svi radovi se izvode uz izvođački nadzor JVP “Srbijavode” i projektantski nadzor Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Zavoda za zaštitu od bujica i erozije.

 

II POPLAVE NA PODRUČJU OPŠTINE TUTIN

Na području opštine Tutin posle obilnih padavina u period od 72h (palo je preko 100 l/m2), došlo je do izlivanja reke Vidrenjak i njenih pritoka.

Reka Vidrenjak je ukupne slivne površine od 139km2 i leva je pritoka Ibra, koja protiče kroz grad Tutin, gde je regulisana u dužini od 1.600m. U samom centru Tutina, u reku Vidrenjak uliva se, kao desna pritoka, reka Pečaonica.

Tokom cele godine, reka Vidrenjak i pritoka Pečaonica predstavljaju opasnost od poplava, prilikom svake veće kiše, za naselje Dersana, odnosno, grad Tutin. Upravo to naselje, posle velikih količina padavina u period od 7-9.11.2016. je bilo poplavljeno.

Usled relativno slabe pošumljenosti sliva reke Vidrenjak, javlja se jaružasta erozija na padinama koja produkuje veće količine nanosa koja ugrožava samu regulaciju reke, koja protiče kroz Tutin. Usled zapunjenosti regulacije nanosom, dolazi do izlivanja reke Vidranjak i ugrožavanja okolnog stanovništva od poplava. U slivu nema ni jednog objekta za zadržavanje bujičnog naleta i zaustavljane nanosa.

 

III POPLAVE NA PODRUČJU OPŠTINE SJENICA

Na području opštine Sjenica, 8.11.2016., posle obilnih padavina, došlo je do izlivanja reka Vapa i Grabovica.

Uzvodno od grada, na reci Grabovici, nalazi se bujična pregrada za zadržavanje poplavnog bujičnog talasa, međutim, to nije dovoljno.

Pošto u samom centru Sjenice, u reku Grabovicu, koji je regulisana, uliva se potok Tuhovac, a nizvodno Međurečki potok koji je takođe regulisan pri ušću i reka Jablanica, koje nisu tretirane protiveroozionim radovima, stvaraju pritisak na glavni recipijent.

Kroz celu opštinu Sjenica, reka Vapa je velika opasnost od poplava.

 

IV REŠENjE ZA SMANjENjE ŠTETA OD POPLAVA U OPŠINAMA NOVI PAZAR, TUTIN I SJENICA

Po pitanju opštine Novi Pazar, potrebno je završiti preostale pregrade i sagledati mogućnosti izgranje novih bujičnih pregrada na tokovima koji su najviše opterećeni poplavama (Izbička reka i reka Jošanica). Trenutno se radi projektna dokumentacija za izgradnju bujične pregrade na Lećkoj reci, pritoci reke Jošanice i regulaciji Jusuf potoka u dužini od 600m.

Po pitanju opštine Tutin, potrebno je pod hitno uraditi tehničku dokumentaciju za protiveroziono uređenje reke Vidrenjak i njenih pritoka (Pečavnica, Mandin potok, Jarebička reka, Resnik, Šaronjska reka, Konjska reka, Rezevska reka, Klisura, Graljevine, Rezevska). Sliv reke Vidrenjak treba sagledati integralno (biološkim, tehničkim i tehničkim radovima), a takođe, treba predvideti nastavak radova na produžetku regulacije reke Vidrenjak kroz Tutin.

Za opštinu Sjenicu potrebna je izrada tehničke dokumentacije i to protiverozoni radovi i regulacija reke Vape (kombinacija poljske i gradske regulacije), takođe, treba baciti akcenat na protiveroziono uređenje reke Grabovice i njenu regulaciju kroz gradsko područje.

 

Izveštaj sastavio

mr Milutin Stefanović, dipl.inž.šum.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura