Zaštita Zemuna i Novog Beograda od velikih voda Dunava i Save

 

Postojeći sistem za odbranu od velikih voda Save i Dunava, građen je fazno, a ostvareni stepen zaštite odgovara nivoima velikih voda povratnog perioda jednom u 100 godine, bez dopunske zaštitne visine.

  • Zaštita Beograda od visokih voda Dunava i Save obezbeđena je zaštitnim vodnim objektima – obaloutvrdama, kejskim zidovima u centralnoj urbani zoni i nasipima, kao i nasipima van gradske zone - u ukupnoj dužini od 32,03 km.
  • Zaštitni objekti koje štite direktno gradsko područje, čini odbrambenu liniju dužine 21,38 km.

Kriterijumi za zaštitu područja Beograda od poplava utvrđeni su u Master planu Beograda do 2021. godine ("Službeni glasnik grada Beograda" broj 27/2003, 25/2005, 34/2007). Prema ovom aktu, Beograd treba zaštititi od velikih voda povratnog perioda jednom u 200 godina, uz dodatnu zaštitnu visinu za velike vode povratnog perioda jednom u 1000 godina, što je u skladu sa Nacionalnom Strategijom upravljanja vodama (2017).

Više informacija možete pronaći u flajeru.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura