ZAVRŠETAK IZRADE STUDIJE UNAPREĐENjA ZAŠTITE OD VODA U SLIVU REKE KOLUBARE

 

Posledice katastrofalnih poplava, koje su u periodu od 14. do 16. maja 2014. godine pogodile sliv reke Save, a naročito celokupan sliv reke Kolubare, ukazale su na neophodnost unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare. Iako je u poslednjih 20 godina sliv Kolubare više puta imao razorne poplave (u novije vreme su poplave u slivu Kolubare zabeležene 2001, 2006 i 2010. – posebno u slivu Tamnave 1999, 2006 i 2009.), ove poslednje iz 2014. godine su bile izuzetne po ljudskim žrtvama i velikim štetama.

Posle sprovedene odbrane od poplava, u junu 2014. godine je pokrenut Državni program obnove oštećenih vodnih objekata i otklanjanja posledica poplava. U okviru ovog Programa su izvršena snimanja tragova i posledica poplava, što jeomogućilo izradu studijskih analiza i planske dokumentacije na osnovu koje će se unaprediti zaštita od poplava. U skladu sa tim doneta je odluka o izradi Studije unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare sa zadatkom da definiše strategiju izgradnje sistema za zaštitu od voda i ciljem da se na osnovu rezultata Studije usaglase planovi prostornog i privrednog razvoja jedinica lokalne samouprave i planovi državnih infrastrukturnih sistema.

Jula 2015. godine Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ je započeo izraduStudije unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare, prema ugovoru sklopljenim sa Programom Ujedninjenih nacija za razvoj (United Nations Development Programme – UNDP).

Studija se odnosi na koncepciju integralne zaštita od velikih voda u slivu Kolubare, koja obuhvata: antieroziono uređenje sliva, akumulisanje voda u gornjim delovima sliva, formiranje retenzionih prostora, dogradnju i rekonstrukciju objekata za odbranu od poplava. U tom smislu, svi budući radovi koji utiču na režim voda ili su izloženi uticaju voda trebalo bi da budu deo kompleksnog rešenje zaštite od poplava u celom slivu Kolubare, saodgovarajućim kriterijumima stepena zaštite za naselja, infrastrukturu,industriju i rudarstvo, poljoprivredu i druge receptore rizika.

U okviru studije analiziraju se rešenja i mere zaštite od poplava u slivu Kolubare sa tehno-ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta. Cilj studije je da se omogući izrada plana upravljanja rizicima od poplava, kako bi se u slivu Kolubare kontrolisale i smanjile štetne posledice poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredu.

Ugovorom između UNDP i Instituta „Jaroslav Černi“ je bilo predviđeno da se studija radi u 3 faze: (1) Prethodni izveštaj, (2) Preliminarni izveštaj i (3) Završni izveštaj.

Prethodni izveštaj je imao za cilj da definiše problem, metodologiju izrade Studije, program i plan aktivnosti. Urađen je u drugoj polovini 2015. godine i usvojen od strane Saveta studije u decembru iste godine. Sadrži analizu postojećeg stanja, predlog koncepcije i osnovne elemente tehničkih rešenja unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare.

Preliminarni izveštaj je obuhvatio sve aktivnosti predviđene Projektnim zadatkom i u skladu sa istim predstavlja radnu verziju Završnog izveštaja. Savet studije je aprila 2016. godine prihvatio Preliminarni izveštaj i odobrio izradu Završnog izveštaja.

Iako je Preliminarni izveštaj predat u roku i prihvaćen od strane korisnika,UNDP nije obezbedio sredstva za finansiranje izrade Završnog izveštaja, tako da ugovorom predviđene aktivnosti nisu dovedene do kraja.

Krajem 2017. godine, sredstva za završetak studije, odnosno izradu njene treće faze, obezbeđena su kroz Uredbu o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2017. godini. Predmet treće faze je izrada Završnog izveštaja Studije unapređenja zaštite od voda u slivu Kolubare, u skladu sa usvojenim Preliminarnim izveštajem, uzimajući u obzir okolnosti koje su nastale u međuvremenu, od marta 2016. godine kada je predat Preliminarni izveštaj, do kraja 2017. godine. U navedenom periodu, u slivu Kolubare odvijale su se brojne aktivnosti na planu zaštite od voda. Izgrađeni su i rekonstruisani neki objekti za zaštitu od poplava, usvojana je određena planska i tehnička dokumentacija, urađeni su godišnji planovi za zaštitu od poplava na nivou lokalnih samouprava itd.

U okviru Završnog izveštaja potrebno je izvršiti sledeće aktivnosti:

- Ažuriranje stanja i prikaza projektnih rešenja sa svim planiranim aktivnostima iz investicionog programa;

- Prikaz tehničkih rešenja na nivou idejnog projekta radi implementacije u odgovarajuću urbanističko plansku dokumentaciju;

- Program implementacije sa: uslovima za izradu planova detaljne regulacije i urbanističko tehničke dokumentacije u skladu sa planovima prostornog razvoja;

- Prikaz grafičkih priloga na nivou koji je neophodan za implementaciju investicija kroz urbanističko plansku dokumentaciju.

Završna obaveza projektanta studije je izrada posebnog rezimea koji će sadržati skraćeni prikaz rezultata Studije, sa akcentom na predlog dinamike finasiranja i realizacije potrebnih investicija kao i aktivnosti koje je  potrebno sprovesti u cilju implementacije tehničkih rešenja u stratešku i plansku dokumentaciju. Pored toga, u okviru ovog dokumenta biće dat detaljan predlog neophodnih radova i mera koje treba da preduzmu svi relevantni subjekti na slivu Kolubare u cilju smanjenja rizika od budućih poplava.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura