Правци развоја ВИС-а

Основни циљ развоја интегралног ВИС-а, са аспекта општег - државног интереса, је обезбеђење поуздане и потпуне информационе основе у реалном времену потребне за: континуирани увид у расположиве водне ресурсе, праћење коришћења ресурса, контролу примене законских прописа, планирање и управљање водопривредним системима, планирање развојне политике у области водопривреде.

Развој ВИС-а неопходно је ускладити са потребним суштинским изменама организације, власничких односа и функционисања водопривредне делатности у целини.

Активности које треба спровести приликом развоја ВИС-а, а у оквиру реорганизације водопривреде, могу се рангирати на следећи начин:

Израда прописа у погледу надлежности, обавеза прикупљања, обраде и дистрибуције података и информација у области водопривреде;
Програмирање развоја, израда стандарда и методологије у погледу прикупљања и обраде података;
Систематизација и обједињавање до сада урађених делова ВИС-а и пројеката, успостављање интегралног програмског система и формирање јединствене базе података;
Израда модула или подсистема према утврђеним приоритетима.

Рад на развоју ВИС-а требало би усмерити и на следеће категорије информација:
- хидролошки биланс вода;
- праћење квалитета вода;
- количине захваћених односно, употребљених вода;
- количине и квалитет испуштених вода.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура