ЕУ регулатива у области вода

Проблеми везани за управљање водама и заштиту квалитета вода, питање је коме Европска унија (ЕУ) придаје велики значај. Ова тема постаје посебно актуелна током процеса прикључења нових чланица ЕУ, јер су, евидентно, проблеми везани за заштиту вода, и животне средине уопште, израженији у економски мање развијеним земљама. Зато је испуњење захтева и задовољење стандарда ЕУ у области вода све важнији услов европских интеграција. Како је прикључење Републике Србије ЕУ процес који се очекује, а сарадња са ЕУ један од приоритета, и прилагођавање европским стандардима у свим областима јесте приоритет. Једна од активности која води ка усаглашавању са европским стандардима је и примена Оквирне директиве о водама ЕУ - Water Framework Directive - Directive of European Parlament and of the Council 2000/60/EC – Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy (ОДВ).

У процесу усклађивања домаће са ЕУ легислатививом, поред ОДВ, од значаја су и друге директиве везана за воде, и то:

 • Директива 91/271/ЕЕК (Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment),
 • Директива 2007/60/ЕК (Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks Text with EEA relevance),
 • Директива 98/83/ЕК (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption),
 • Директива 2006/7/ЕК (Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC),
 • Директива 91/676/ЕЕК (Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources),
 • Директива 76/464/ЕЕК (Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community),
 • Директива 80/68/ЕЕК (Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances),
 • Директива 2006/118/ЕЕК (Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration),
 • Директива 96/61/ЕК (Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control),
 • и друге.

Републичка дирекција за воде је у оквиру активности у Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR) започела примену ОДВ, учешћем у припреми Плана управљања сливом реке Дунав и Планом управљања сливом реке Тисе. Такође, у оквиру рада Међународне комисије за слив реке Саве, Република Србија учествује у припреми Плана управљања сливом реке Саве.

План управљања сливом реке Колубаре израђен је у оквиру сарадње Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекција за воде и Шведске Агенције за заштиту животне средине на изради Пројекта „План управљања речним сливом – пилот пројекат за слив реке Колубаре“ („Pilot River Basin Management Plan for Kolubara River Basin “) у периоду од 01. октобра 2007. године до 30. јуна 2010. године.

У оквиру Пројекта формирана је радна група коју чине запослени у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде, ЈВП ''Србијаводе'', ЈВП ''Воде Војводине'', Републичком хидрометеоролошком заводу Србије, Институту за архитектуру и урбанизам Србије и Институту за водопривреду ''Јарослав Черни'', а чији је главни задатак израда Плана управљања за слив реке Колубаре.

По завршеној изради Плана стечена су драгоцена искуства за даљи рад на изради других Планова управљања сливом.

 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура