План вађења речних наноса

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ПРАВА НА ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСАЦиљ вађења речног наноса је очување и побољшање режима вода

Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), у члану 88а утврђено је да се вађење речног наноса врши са водног земљишта, на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим, постојеће коришћење подземних вода, стабилност обала и природну равнотежу акватичних и приобалних екосистема;

 

Вађење речног наноса се врши искључиво на локацијама и у количинама које су предвиђене Планом вађења речног наноса

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је донело Правилник о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. године до августа 2019. године („Службени гласник РС“, број 82/17), чиме су се стекли услови за давање у закуп водног земљишта у својини Републике Србије за вађење речних наноса на планираним локацијама и у границама дозвољених годишњих количина.

 

Право и услови вађења речног наноса утврђују се водном сагласношћу

Право на вађење речног наноса, у складу са чланом 89. Закона о водама, стиче се водном сагласношћу или концесијом, на основу захтева који могу поднети правна и физичка лица, а уз који се подносе:

1)   водни услови,

2)   пројекат вађења речних наноса,

3)   мишљење органа надлежног за техничко одржавање пловног пута када се пројекат вађења речнох наноса врши на водном путу,

4)   сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у случају  вађења наноса са пољопривредног и шумског земљишта,

5)   доказ о праву својине, праву коришћења или закупа водног земљишта са кога се врши вађење,

6)   копија плана парцеле и

7)   акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Лиценце за вађење речног наноса

Водна сагласност за вађење речног наноса издаје се правним лицима или предузетницима, који поседују одговарајуће лиценце за вађење речних наноса, на одређено време, а најдуже за период од годину дана.

Лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса са водног земљишта издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за вађење речних наноса из пловног пута Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), на период од пет година.

 

Право коришћења водног земљишта

Уз захтев за добијање водне сагласности се подноси доказ о праву својине (извод из катастра непокретности) или уговор о коришћењу или закупу водног земљишта.

Право коришћења водног земљишта у јавној својини Републике Србије за вађење речних наноса може се стећи закупом. Решење о давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној својини доноси, односно закључује јавно водопривредно предузеће.

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини објавиће ЈВП „Србијаводе“ на територији своје надлежности, за локације, односно деонице водотокова утврђене Планом вађења речних наноса до 15. новембра 2017. године.

 

Важне напомене:

Сви уговори о коришћењу водног земљишта, који су закључени у претходном периоду, сагласно члану 115. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 101/16) престају да важе 31.12.2017. године.

Правна лица и предузетници који поседују важеће сагласности за вађење речних наноса са водног земљишта у јавној својини у 2018. години, уколико желе да наставе са вађењем наноса у 2018. години, дужни су да се јаве на позив за давање у закуп водног земљишта, за период од 01.01.2018. године до истека важности сагласности коју поседују.

Водне сагласности, дата у приложеној табели, које су издали Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Градска управа Београда – Секретаријат за привреду, важе до истека рока или престанка њихове важности.

За додатне информације предузетници или заинтересована лица се могу обратити дописом на електронску адресу: recni_nanos@srbijavode.rs

План вађења речних наноса

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура